Begroting 2019

Samen leven

Omschrijving programma

Het programma Samen leven omvat een breed spectrum aan onderwerpen. Het heeft betrekking op samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op onderwijs, werk & inkomen, werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is gericht op alle inwoners van alle leeftijden.

Hoofddoel van het programma Samen leven (en het Programma Sociale Kracht 2017-2020) is 'Iedereen doet mee' (participatie);

Alle Houtenaren hebben een veilige plek om te leven, kunnen een zinvol bestaan leiden en nemen naar vermogen volwaardig deel aan de maatschappij.

De vijf subdoelen zijn:

 1. Mensen in Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun eigen huishouden.
 2. Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving.
 3. Mensen in Houten kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving.
 4. Mensen in Houten steunen elkaar en zetten zich in voor hun omgeving.
 5. Mensen in Houten hebben gelijke kansen op gezondheid.

Binnen het Programma Sociale Kracht (PSK) ligt de focus op:

 1. Integrale sturing op een aantal complexe inhoudelijke thema’s

Het gaat daarbij om thema’s, over de verschillende decentralisaties en leefgebieden heen, waar verschillende systeemwerelden elkaar treffen, die  verschillende soorten interventies vereisen en die meerdere jaren in beslag nemen. In het PSK zijn deze thema's in de volgende vijf programmalijnen ondergebracht:

 • Meedoen naar Vermogen
 • Passend zelfstandig wonen
 • Voorkomen is beter
 • Samen sterk
 • Integrale arrangementen
 1. Integrale sturing met behulp van een aantal randvoorwaarden:
 • Leidende principes voor het handelen (zo zijn onze manieren)
 • Inrichtingsprincipes (zo hebben we het georganiseerd)
 • Financiële keuzes en bekostiging  
 • Effectmeting

De uitdaging is om een lokaal netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning te ontwikkelen, waarmee inwoners thuis nabij op alle leefgebieden (welzijn, ondersteuning, werk, inkomen, wonen, et cetera) op maat worden geholpen tegen minder kosten.
Dat vereist een transformatie van de infrastructuur van zorg en ondersteuning, waarbij 2e-lijnszorg en ondersteuning meer lokaal en dichtbij de inwoners wordt gebracht en waarbij inwoners geen hinder ervaren van de verschillende verantwoordelijkheden en financieringsstromen in de keten van zorg.

De veranderopgave in de ondersteuningsstructuur voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:

 • Versterking van de 0e lijn gericht op preventie;
 • Doorontwikkeling van de scharnierfunctie van de 1e lijn:
  • een integrale werkwijze binnen de 1e lijn
  • soepele in- door en uitstroom tussen 0e, 1e en 2e lijn
  • versterking coördinatie van zorg
 • Vergroten van de effectiviteit en efficiency in de 2e lijn:
  • af- en ombouw en ambulantisering van de residentiële zorg
  • ontwikkeling nieuwe woon-zorgconcepten
  • versterking gezinsvormen.

De evaluatie van het PSK staat gepland voor 2019. Het voornemen is om de evaluaties van de visies op Wmo, Jeugd en Gezondheid samen met het PSK in onderlinge afstemming begin 2019 te evalueren, om vervolgens voor de periode 2020 en volgende jaren een geïntegreerd document (inclusief werk en inkomen) aan de raad voor te leggen.

In de Monitor Sociale Kracht wordt de indicator 'sociale kracht van het collectief van burgers' bepaald door zeven componenten. Deze hebben betrekking op enerzijds de omgeving waarin men leeft (leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de buurt) en anderzijds op de eigen situatie en deelname aan de maatschappij (participatie, zelfredzaamheid, financiële zelfredzaamheid en de mate van eenzaamheid). Hiermee kan deze indicator dienen als (overkoepelende) effectindicator, gerelateerd aan het hoofddoel van het programma Samenleving. In de deelprogramma's komen de onderliggende (specifieke) indicatoren terug.

Effectindicator:

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

1

Sociale Kracht.

Monitor Sociale Kracht (score 1-10

X

7,6

7,6

7,6

7,7

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

 • Gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
 • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

 • Toegang en Transformatie
 • Jeugd en Onderwijs
 • Wmo
 • Werk
 • Inkomen
 • Sport en Gezondheid
 • Kunst en Cultuur

Deze indeling in deelprogramma’s is nog sectoraal ingestoken, terwijl de doelen van het Programma Sociale Kracht dwars door de sectoren heen lopen. Het deelprogramma Toegang en Transformatie is daarom als verbindend element toegevoegd. De vijf subdoelen van het Programma Sociale Kracht komen daarom op onderdelen in verschillende hoofdstukken terug.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

LASTEN

€ 50.520

40,6 %

BATEN

€ 12.106

9,7 %