Begroting 2019

Veilige leefomgeving

Omschrijving programma

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Het motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’.

In haar programma voor 2018-2022 'Duurzaam, ondernemend en dichtbij' geeft het college aan dat er in Houten relatief weinig criminaliteit is. Dit blijkt uit zowel de geregistreerde criminaliteit als uit de peilingen onder onze inwoners. Uit de Monitor Sociale Kracht van 2017 blijkt dat de gemiddelde inwoner van Houten zeer tevreden is over de veiligheid in de eigen buurt (7,9). Dit cijfer is vrijwel gelijk aan het cijfer over 2016. Toen gaven inwoners gemiddeld een 8,0 voor de veiligheid in de eigen buurt.

In 2019 wordt een nieuw integraal Veiligheidsplan opgesteld waarin de kaders worden bepaald voor het veiligheidsbeleid in de komende jaren.

Niet alle vormen van criminaliteit zijn zichtbaar. Er zijn vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waar slechts mondjesmaat zicht op bestaat of over wordt gesproken, zoals cocaïne, laboratoria voor synthetische drugs en fraude. Inwoners/bedrijven van Houten dragen (soms onbewust) hieraan bij door bijvoorbeeld een pand te verhuren aan een malafide huurder. Onder regie van de gemeente wordt de aanpak van ondermijning verstevigd langs de volgende 6 lijnen: alertheid, weerbaarheid, signalen, thematische en gebiedsgerichte projecten, integraal werken en communicatie.

Gemeente Houten kenmerkt zich op het gebied van fysieke veiligheid als veilig. Er zijn relatief weinig (grote) branden en de laatste jaren zijn er weinig calamiteiten, rampen of crises geweest. Bedrijven met de hoogste veiligheidsrisico’s zijn niet aanwezig. De risicokaart laat wel zien dat er externe veiligheidsrisico’s zijn als het gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water. Ook het klimaat verandert. Er valt meer neerslag in korte tijd en de zeespiegel stijgt. Dat heeft invloed op de waterveiligheid. Het risico van overstromingen en van wateroverlast neemt toe. Daarmee blijft de kans op calamiteiten altijd aanwezig en blijft preparatie hierop van belang.  

Veiligheid en de aantasting daarvan zijn dynamisch en grensoverschrijdend. Bij de zorg voor veiligheid zullen we blijven inspelen op de actualiteit en intensief samenwerken in de regio. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk speerpunt. De zorg voor veiligheid is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veel partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van hulpdiensten, maar ook om die van bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en inwoners.

De afgelopen jaren hebben ons getoond dat juist die gezamenlijke inzet en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid veel hebben geholpen bij het realiseren van relatief goede veiligheidscijfers.
Op die weg zullen we blijven doorgaan. Voor een veilige woon-, werk-, en leefomgeving in Houten.

Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente Houten luidt dat we samen met de partners een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid ontwikkelen én ten uitvoering brengen. In dat kader is in 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019 tot stand gebracht.

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

  • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Sociale veiligheid en openbare orde
  • Fysieke veiligheid
  • Crisisbeheersing

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

LASTEN

€ 3.806

3,1 %

BATEN

€ 462

0,4 %