Begroting 2019

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

2. Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

De belangrijkste ontwikkelingen per programma worden op hoofdlijnen in §2.1 tot en met §2.5
weergegeven. In de programmabegroting wordt uitgebreider ingegaan op de vragen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat mag het kosten’.
Het realiseren van de ambities uit het collegeprogramma vraagt ook iets van de ambtelijke organisatie. Daarom is er een ontwikkelambitie geformuleerd waarmee de organisatie in de komende jaren op een persoonlijke en professioneel vernieuwende manier kan bijdragen aan de realisatie van het collegeprogramma en de ontwikkeling van de Houtense samenleving. Daarvoor is het wel nodig de organisatie structureel en duurzaam te versterken. De raad heeft hier bij het vaststellen van het financieel kader 2019-2022 over besloten. In §2.6 wordt hier nader op ingegaan.