Begroting 2019

Financieel perspectief

In dit financieel perspectief wordt de uitkomst van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 behandeld. Allereerst geven wij het totaaloverzicht van het meerjarenperspectief 2019 – 2022. In het verlengde daarvan zullen wij een inhoudelijke toelichting geven. Tevens wordt aandacht besteed aan de standen en het verloop van de reserves en de voorzieningen. De berekeningen zijn gebaseerd op de geactualiseerde kerngegevens, waarvan u aan het einde van dit hoofdstuk een overzicht aantreft.

Meerjarige financiële ontwikkeling 2019 - 2022

Voor het opstellen van het collegeprogramma 2018-2022, de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 is het voor het college van belang te weten binnen welke financiële kaders de uitwerking moet plaatsvinden. Daarom heeft de raad voorafgaand hieraan het financiële kader 2019-2022 op 10 juli 2018 vastgesteld.
Op basis van dit financiële kader is de prognose voor de structurele beschikbare ruimte voor de uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ in het collegeprogramma en de (meerjaren)begroting € 0,8 miljoen vanaf 2019 en € 1,3 miljoen vanaf 2020.

De raad heeft op 10 juli 2018 het volgende besloten:

 1. Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen en daarmee:
 1. De ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen op minimaal € 20,0 miljoen.
 2. De programma-indeling voor de begroting voor de periode 2019-2022 vast te stellen.
 3. De financiële effecten te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022.
 4. De begrotingsrichtlijnen 2019 vast te stellen.

De uitkomst van de Meerjarenbegroting 2019-2022 is als volgt:

bedragen  x € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Totaal saldo van baten en lasten

-1.665

-95

-30

-60

Mutaties reserves

1.761

545

538

433

Geraamd resultaat

96

450

508

373

In onderstaande tabel worden de begrotingssaldi na resultaatbestemming voor de begroting 2019
en de ramingen voor de jaren 2020 tot en met 2022 gepresenteerd. De financiële ontwikkelingen na de vaststelling van het collegeprogramma 2018-2022 zijn hier, anders dan in het bestuurlijk perspectief, op een meer technische wijze geanalyseerd.

Meerjarenbegroting 2019 – 2022

bedragen  x € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

- Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid)

17

135

112

82

- Opbouw begroting/ overige(inclusief afrondingen)

-18

-68

7

62

- Onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar (3x O)

72

73

49

89

Uitkomst Financiële ontwikkelingen na de vaststelling van het collegeprogramma 2018-2022

71

140

168

233

Begrotingssaldo ( gerealiseerd resultaat)

96

450

508

373

Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid)
Dit betreft aanpassingen van budgetten gemeenschappelijke regelingen (VRU, GGDrU, BghU en WIL, welke los van de begrotingsrichtlijnen niet systematisch met het inflatiepercentage van 2,4% verhoogd worden. De begrote bedragen worden overgenomen uit de door hun ingediende begrotingen. Deze begrotingen komen tot stand op basis van een prijs x hoeveelheidformule. Daarnaast worden de leges burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen) op basis van geactualiseerde hoeveelheden x prijs aangepast.

Opbouw begroting/ overige (inclusief afrondingen)
Hier betreft het o.a. budgetaanpassingen, welke ontstaan door actualisatie van de staat van investeringen met de daaruit voortvloeiende gewijzigde rente- en afschrijvingslasten, actualisatie van de kosten financiering op basis van aangetrokken leningen en gewijzigde rente- en afschrijvingslasten.

Onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar (3x O)
Hier vinden budgetaanpassingen plaats op basis van het 3x O- principe, zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2019. Deze aanpassingen worden alleen verwerkt als deze voldoen aan dit principe en dus onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar zijn. Voordat deze opgenomen worden vindt toetsing aan dit principe plaats.

Structureel begrotingssaldo 2019-2022

                             bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen 2019 - 2022

IIn de tabel hieronder wordt de prognose van het verloop van de vrije algemene reserve per 1 januari van het betreffende jaar weergegeven. De provinciale norm voor de vrije algemene vrije reserve is € 50 per inwoner (€ 2.489.000 in 2019). De vrije algemene reserve is onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie hiervoor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Prognose omvang vrije algemene reserve     

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Mutaties:

Resultaat jaarrekening 2017 (gedeeltelijk t.b.v. overlopende budgetten, grootste deel € 394.024 naar bestemmingsreserve economische crisis)

189

Onttrekking overlopende budgetten 2017 naar 2018

-189

Mutaties:

Begrotingssaldo 2018 na 1ste Berap 2018

105

Mutaties:

Begrotingssaldo 2019

96

Mutaties:

Begrotingssaldo 2020

450

Mutaties:

Begrotingssaldo 2021

508

Mutaties:

Begrotingssaldo 2022

373

Stand per 1 januari 2024

4.183

Na aanleiding van opmerkingen uit de raad is er voor gekozen om in onderstaand overzicht de stortingen en onttrekkingen specifieker per reserve te benoemen.
De in de begroting 2019 opgenomen mutaties in de reserves zijn als volgt samengesteld:

Mutaties reserves   

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Beklemde algemene reserve:

 • Coll.progr.2018-2022 naar Toekomstfonds

1.000

 • Coll.progr.2018-2022 naar bestemmingsres. Mobiliteit en bereikbaarheid

1.000

 • Coll.progr.2018-2022 naar Bestemmingsres. Programma Transities in Samenhang

500

 • Persp.nota 2018 naar Bestemmingsres. Organisatieontwikkeling

735

 • Persp.nota 2018 identiteitsversterkende evenementen

25

 • Persp.nota 2018 cultuurprojecten ontwikkelen samen met de inwoners

10

 • Programmacontract Organisatieontw.2018-2022 werkbudget communicatie ,inspiratie en teambuilding

20

20

20

20

Bestemmingsreserve mobiliteit en bereikbaarheid

 • Beleidsamb.collegepr.2018-2022 Hdst.2.4, Bestuursovereenkomst Bunnik-Houten

1.000

Bestemmingsreserve Archeologie

 • Jaarlijkse storting

15

15

15

15

Bestemmingsreserve Initieel onderhoud Openbaar gebied

 • Jaarlijkse onttrekking t.b.v. onderhoud geluidsschermen

3

3

Bestemmingsreserve riolering 4 Efficiencyoverschot

10

6

6

6

Bestemmingsreserve extra afschrijving Cultuurcentrum

 • Extra lasten ontstaan door faillissement aannemer

29

29

29

29

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

 • Persp.nota 2018 van de algemeen beklemde reserve

735

 • Persp.nota 2018 Tijdelijke versterking formatie verschillende beleidsterreinen

600

 • Persp.nota 2018 fundament onder informatiebeleid en dienstverlening in orde brengen

135

 • Garantiebaan ICT

14

Bestemmingsreserve BOR

 • Jaarlijkse storting ten behoeve van groot onderhoud openbare ruimte

1.626

1.731

1.835

1.939

 • Kosten Jaarplan groot onderhoud openbare ruimte

1.550

1.550

2.250

2.250

 • Dekking rente en afschrijving krediet openbare verlichting

15

15

15

15

Bestemmingsreserve economische crisis

 • Teruggaaf burger van Houten

500

500

Bestemmingsreserve ICT Werk en inkomen Lekstroom

38

36

36

36

Bestemmingsreserve. Programma Transities in Samenhang

 • Dekking tekort 2019 Jeugd

200

 • Bestedingsplan innovatie

8

 • Werkplan 2018 programma sociale kracht

102

 • Beleidsamb.collegepr.2018-2022 Hdst.3, Houtense werktafel en div. onderwerpen

500

Toekomstfonds

 • Implementatie omgevingswet

100

100

 • Stedenbouwkundige visie

100

 • Beleidsamb.collegepr.2018-2022 Hdst.2, Nieuw Wulven, Fort Honswijk en div. onderwerpen

1.000

Fonds Buitengebied

 • Inhuur ondersteuning uitvoering programma

2

Bestemmingsreserve ICT Regionale Uitvoeringsdienst

46

37

37

36

Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel

 • Rente overdracht grond tijdelijke woningen Hoge Schaft grondexploitaties naar algemene dienst

8

8

8

8

Bestemmingsreserve ICT Regionaal historisch centrum

1

1

1

1

Totaal begroting

4.933

6.694

1.753

2.298

1.857

2.395

1.961

2.394

(Geprognosticeerde) standen reserves* en voorzieningen per 1 januari (peildatum begroting)

bedragen x  € 1.000

Omschrijving

2019

2021

2021

2022

Vrije algemene reserve

2.651

2.651

2.651

2.651

Beklemde algemene vrije reserve

24.862

21.573

21.552

21.532

Concernweerstandsvermogen grondexploitaties

6.050

6.050

6.050

6.050

Bestemmingsreserves algemene dienst*

9.333

10.862

10.337

9.819

Voorzieningen algemene dienst

8.896

9.226

9.020

9.074

Voorzieningen grondexploitatie

1.470

1.470

1.470

1.470

Saldo begroting 2018 na 1ste Berap 2018

105

105

105

Saldo begroting 2019 jaarsnede 2019

96

96

Saldo begroting 2019 jaarsnede 2020

450

Totaal begroting

53.262

51.937

51.281

51.247

*Er zijn nog geen bestedingsplannen verwerkt van de middelen, welke via het collegeprogramma 2018-2022 in het Toekomstfonds, Fonds Buitengebied en de bestemmingsreserve mobiliteit en bereikbaarheid gesteld zijn.

Voorgenomen investeringen 2019 - 2022

Conform de regelgeving van het BBV dient er in een begroting aandacht te worden besteed aan de Investeringen. In de financiële verordening is daarover opgenomen dat van de nieuwe investeringen het benodigde krediet wordt opgenomen en van de vervangingsinvesteringen een totaalbedrag. Voor 2019 zijn de volgende investeringen voorzien:

Vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen € 1.620.819

Termijn
afschrijving

Methode

Kleine veegmachine Hako

122.880

8

Lineair

Smalspoortractor

43.800

11

Lineair

Smalspoortractor

43.800

11

Lineair

KAS4all (software)

19.617

6

Lineair

PIV4all migratie deel 2019

116.376

6

Lineair

Wb interface Mycorsa Webaccess

2.763

6

Lineair

Software Informatiseringplan

36.518

6

Lineair

Belastingen GISVG-Heffingen/ GISVG WOZ

29.288

6

Lineair

Milieu (GISVG Milieu)

4.481

6

Lineair

Bouwvergunningen (GISVG-AVR)

4.481

6

Lineair

DDS4all deel doorgeschoven naar 2019

17.824

5

Lineair

Gedeelte 2010 Covert-wawo/Microstation VGI (2x) Omega

5.527

6

Lineair

Archiefstellingen kluis (full space stelling) + uitbreiding 2007

26.497

21

Lineair

Jeugdmonitor ( leerplicht)

15.975

6

Lineair

Hardware ICT 3de fase(6 jr afschr.)

146.359

6

Lineair

Hardware ICT 4de fase(11 jr afschr.)

32.131

11

Lineair

ICT 1ste fase 2011(vervanging 2015)

246.578

4

Lineair

Hardware ICT 1ste fase(5 jr afschr.)

85.747

5

Lineair

Hardware ICT 1ste fase(6 jr afschr.)

144.465

6

Lineair

Hardware ICT 5de fase(5 jr afschr.)

17.356

5

Lineair

Telefooncentrale bekabeling

209.215

11

Lineair

Lias Enterprise

24.869

6

Lineair

TIM

9.727

6

Lineair

Fis4all basis

87.909

6

Lineair

Mobiele telefoons

36.234

4

Lineair

PDA's

41.942

3

Lineair

Ipads

26.626

3

Lineair

Servers beheerssystemen

21.834

6

Lineair

Investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) worden niet via deze financiële begroting geautoriseerd, maar separaat ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Incidentele baten en lasten 2019 - 2022

Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten.
In de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 gaat het om de volgende posten:

Buiten deze incidentele posten zijn in de begroting ook ramingen verwerkt waarvoor niet elk jaar hetzelfde bedrag is opgenomen bijvoorbeeld verkiezingen. Bij dit budget is het budget afhankelijk van het aantal te houden verkiezingen in een bepaald jaar.

Kerngegevens 2019 - 2022

1 Het aantal woningen en inwoners is gebaseerd op de Basisregistratie Personen (BRP) per 1 januari 2018
  van de gemeente Houten en de bevolkingsprognose, zie 2;

2 Bron: bevolkingsprognose Gemeente Houten Pronexus mei 2018 (bevolkingsprognose wordt eens in de twee jaar opgesteld);

3 Het verschil tussen het aantal woningen en de som van de één- en meerpersoonshuishoudens betreft vooral de incidentele leegstand van woningen (bron: BRP per 1 januari 2018);
4  Op basis van de huidige inzichten is het de verwachting dat de woonbehoefte uit de woonvisie 2016-2025 eerder dan 2025 kan worden gerealiseerd. Als gevolg daarvan is de prognose voor de periode 2018-2023 naar boven bijgesteld van 180 naar 225 woningen.