Begroting 2019

Betrokken bij de samenleving

Omschrijving programma

Dit programma gaat over hoe we met medewerkers, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers willen samenwerken om Houten elke dag een beetje mooier te maken. Dat samenspel is vandaag de dag anders dan een aantal jaren geleden. Gemeentelijk beleid komt nu tot stand door voortdurend hierover met elkaar in gesprek te zijn en gezamenlijk te komen tot een samenlevingsagenda. Zo gaan we zowel vanuit het college als vanuit de raad, op een vernieuwende manier de verbinding aan. 'We stellen de mens centraal' uit de Toekomstvisie Houten 2025 is daarbij leidend. Dat betekent ook dat vragen en initiatieven van de samenleving centraal staan. Dat willen we faciliteren met onder meer een zichtbare integrale wijkgerichte aanpak en verdere vernieuwing van de bestuursstijl.
Wij zijn een persoonlijke overheid. De dienstverlening is laagdrempelig en bij voorkeur digitaal. Daarnaast blijft telefonisch en persoonlijk contact altijd mogelijk. We ondersteunen en handelen naar wat mensen nodig hebben, passend bij onze verantwoordelijkheid als overheid.

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

Geen

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Politiek en Bestuur
  • Dienstverlening

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

LASTEN

€ 4.335

3,5 %

BATEN

€ 508

0,4 %