Begroting 2019

Samen leven

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2019

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Samen leven

Toegang & transformatie

3.856.422

-3.856.422

Jeugd en onderwijs

14.123.310

378.329

-13.744.981

Wmo

9.836.889

1.507.968

-8.328.921

Werk

1.474.353

355.205

-1.119.148

Inkomen

12.287.978

7.796.166

-4.491.812

Sport & gezondheid

5.898.999

1.388.792

-4.510.207

Kunst en cultuur

2.474.104

240.874

-2.233.230

Programmabrede kosten

67.477

-67.477

Saldo van baten en lasten programma

50.019.532

11.667.334

-38.352.198

Mutaties reserves

500.000

438.637

-61.363

Totaal resultaat programma

50.519.532

12.105.971

-38.413.561

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:

  • Rekening 2017
  • Begroting 2018 primitief.
  • Begroting 2018 (na wijziging).
  • Begroting 2019

In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.