Begroting 2019

Tot Slot

4. Tot Slot

Evenals bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2017 is de begroting 2019 ook weer beschikbaar als infographic (beeldende weergave van informatie) en online-versie (www.houten.nl/begroting).

In overleg met de audit- en rekeningcommissie willen we onderzoeken of de producten uit de planning- en controlcyclus kunnen worden doorontwikkeld (anders en/of slimmer) om daarmee nog beter aan te sluiten bij de sturings- en informatiebehoefte van de gemeenteraad. Hierbij kijken we ook of de doorontwikkeling kan bijdragen aan een transparante en begrijpelijke communicatie met onze inwoners.

Tot slot zien wij uit naar een vruchtbare en constructieve begrotingsbehandeling op
13 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Houten,
de secretaris,         de burgemeester,

H.S. den Bieman      W.M. de Jong