Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Omschrijving programma

Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen. In de loop der jaren is niet alleen het inwonertal sterk gegroeid naar bijna 50.000; dat geldt ook voor de hoeveelheid voorzieningen, waarvan veel mensen met plezier gebruik maken.

Houten is echter nog lang niet af. Een stad is eigenlijk nooit af. De nabije toekomst vraagt om aanpassingen, veranderingen en uitbreiding. Op het gebied van duurzaamheid en energietransitie komen majeure vraagstukken op ons af. De huidige, regionale vraag naar woonruimte is van dusdanige omvang en urgentie dat Houten hieraan moet en wil bijdragen. De druk die dit alles met zich meebrengt op het landschap, de bestaande infrastructuur en recreatieve mogelijkheden is groot. Echter, schaalvergroting kan juist kansen bieden om hierin te investeren en zo te komen tot een mooier, evenwichtige gemeente die klaar is voor de toekomst.
De gemeente draagt hierin bij. Soms als regisseur, soms als facilitator. Zij zal dit echter nooit alleen kunnen en andere spelers zijn net zo van belang, zoals daar zijn:

 • ondernemers, in al hun verschijningsvormen, die bijdragen aan de economische vitaliteit van onze gemeente. Specifiek de commerciële voorzieningen (inclusief horeca) worden in dit programma belicht;
 • burgers die met initiatieven komen, bijvoorbeeld op het vlak van recreatie of milieu/duurzaamheid;
 • vrijwilligers die zich inzetten, bijvoorbeeld voor hun directe woonomgeving, de natuur of het behoud van onze monumenten en cultuurgeschiedenis;
 • professionele organisaties, zoals de woningcorporaties die inspelen op (veranderende) behoeftes op het gebied van wonen;
 • al degenen die hun steentje bijdragen, maar hier niet met naam en toenaam worden genoemd.

Er is veel in beweging:

Wonen  
De (regionale) druk op de woningmarkt is hoog. Recente studie wijst uit dat in de U10 circa 100.000 woningen tot 2040 moeten worden bijgebouwd. Uit de begin 2018 gepresenteerde stedenbouwkundige verkenning is gebleken dat er grote behoefte is aan extra woonruimte in onze gemeente. Uit verschillende scenario’s blijkt dat dit ook mogelijk is al zullen dan wel keuzes gemaakt moeten worden omtrent locaties en bebouwingsdichtheden. Om tot evenwichtige besluitvorming te komen zal in 2019 een stedenbouwkundige visie voor heel Houten worden uitgewerkt. Doelstelling is om hierbij te komen tot een uitbreiding van Houten met 4.300 – 5.300 woningen. Hiervan zullen circa 1.500 – 2.000 sociale huurwoningen zijn.

Lopende ontwikkelingen zullen tijdens het visieproces gewoon doorgaan. De afbouw van Houten Vinex en de transformatie van kantoorlocatie De Molenzoom / Koppeling De Schaft zal doorgaan. Voor deze laatste locatie’s zullen wel heldere randvoorwaarden en uitgangspunten worden vastgesteld om een zo hoog mogelijke kwaliteit van deze ontwikkelingen te waarborgen.

De gemeente en Viveste zullen (prestatie-)afspraken maken om het woningaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte. Belangrijke speerpunten hierbij zijn om te komen tot een meerjarig plan van aanpak omtrent de ‘veranderopgave’ van 2.000 woningen uit de bestaande voorraad en te kijken of er maatregelen getroffen kunnen worden tegen het zogenaamde ‘scheefwonen’. Voor wat betreft de ‘veranderopgave’ zal uitdrukkelijk gekeken worden of er mogelijkheden benut kunnen worden om deze woningen in het middel dure huursegment te plaatsen. Houten kent een groot tekort aan woningen in dit segment.

Een stedenbouwkundige visie voor heel Houten zal in 2019 worden uitgewerkt. Dit betekent niet dat de huidige gebiedsontwikkeling op ‘slot’ gaat. Er is sprake van een grote dynamiek op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in Houten.
Enerzijds gaat het om afbouw van Houten Vinex, inbreidingslocaties, transformaties en woningbouw in alle drie de kleine kernen, maar deels ook om andersoortige ruimtelijke ontwikkelingen zoals de uitvoering van de Visie Kromme Rijn en talloze grotere en kleinere ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk

Commerciële voorzieningen
In 2019 zullen we in alle centrumgebieden ondernemersinitiatieven faciliteren in lijn met de Retailvisie.
Specifiek voor Het Rond, waarvan de herinrichting is afgerond, willen we concrete plannen opstellen, uitwerken en starten met uitvoeren op basis van de met stakeholders opgestelde ‘Kansenkaart Het Rond’. Dit alles om Het Rond nog aantrekkelijker en daardoor toekomstbestendig te maken

Leefomgeving
Houten is een prachtig groene gemeente. Dat maakt het wonen in Houten ook zo aantrekkelijk. Samen met onze inwoners koesteren we die kwaliteit en behouden we die voor de toekomst..
De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving. Deze heeft niet alleen een praktische functie voor bijvoorbeeld verkeer, maar nodigt ook meer en meer uit tot ontmoeting, sporten en bewegen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt steeds meer gelet op het aanzien en de beleving van het groen en op ecologie en biodiversiteit (bijvoorbeeld beplanting die vriendelijk is voor bijen en vlinders). Zonder dat het iedereen opvalt is duurzaamheid een steeds vanzelfsprekender onderdeel bij het beheer van de openbare ruimte: van bloemenweides, thermische onkruidbestrijding, wadi's (verlaagde groenzones) voor de opvang van regenwater, energiezuinige led-lampen in de straatlantaarns tot het gebruik van gerecycled asfalt.

De verscheidenheid aan planten en dieren neemt af. Naast een verarming van onze leefomgeving  heeft dit ook praktisch nadelen tot gevolg zoals minder bestuiving van gewassen. Houten wil daarom bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.
We streven naar behoud en uitbreiding van ons groen. We ontwikkelen een totaalvisie op het Houtense groen en de biodiversiteit. Deze visie is een belangrijke bouwsteen bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties. We maken de visie samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen.

Door klimaatverandering krijgen we te maken met hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers. We willen onze omgeving klimaatbestendig inrichten zodat dat we de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen. We werken daarbij samen met regiogemeenten, provincie, het hoogheemraadschap en de veiligheidsregio. Deze partijen hebben afgesproken aan de slag te gaan met vier klimaatthema’s: veiligheid, hitte, droogte en wateroverlast. We willen een integrale visie op klimaatadaptatie ontwikkelen.
Ter bestrijding van wateroverlast gebeurt er al veel, zoals de Operatie Steenbreek, de regentonnenactie, afkoppelen, het ontstenen van de openbare ruimte (zoals het vergroenen van parkeerplaatsen) en het stimuleren van particulieren om de tuinen te vergroenen. We gaan nog intensiever inzetten op dit soort projecten.

Voor de beeldkwaliteit en beleving van de openbare ruimte kijken we kritisch op welke plekken meer onderhoud en onkruidbestrijding nodig is. Bij onkruidbestrijding zet de gemeente in op de meest milieuvriendelijke aanpak.
We stimuleren en ondersteunen acties voor het opruimen van zwerfafval, zoals Burendag, Opschoondag en acties op scholen.

Gebiedsontwikkeling
Nu de stedenbouwkundige verkenning een vervolg krijgt door het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor heel Houten, betekent dit niet dat de huidige gebiedsontwikkeling op ‘slot’ gaat. Er is sprake van een grote dynamiek op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in Houten.
Enerzijds gaat het om afbouw van Houten Vinex, inbreidingslocaties, transformaties en woningbouw in alle drie de kleine kernen, maar deels ook om andersoortige ruimtelijke ontwikkelingen zoals de uitvoering van de Visie Krommerijn en talloze grotere en kleinere ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk.  

Duurzaamheid & energietransitie
Het programma Duurzaam Houten wordt afgerond in 2018. Dit betekent dat er in 2019 nieuwe piketpalen geslagen zullen worden met als basis de nieuwe Klimaatwet. Op basis van een op te stellen regionale energiestrategie zal er een Houtens Klimaatplan worden vastgesteld. Hierin komen zowel de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie aan bod. Het opstellen van het klimaatplan betekent niet dat lopende activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Groene leges, informatiecampagnes over energiebesparing en -opwekking en andere, lopende activiteiten zullen gewoon doorgaan in 2019. Duurzaamheid is verweven met vele activiteiten van de gemeente. Waar een duidelijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen uit het Programma Duurzaam Houten, is dit aangeduid met een icoontje.

Landschap, natuur & recreatie
We gaan samen met de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk en de agrarische ondernemers in gesprek hoe en waar we het klimaat voor weidevogels kunnen verbeteren landschap. De gemeente geeft (op verzoek) gratis adviezen over beplanting die een meerwaarde hebben voor landschap of ecologie.

Op het terrein van recreatie is sprake van een enorme activiteit aan initiatieven in verschillende fases van ontwikkeling.

Cultuurhistorie & archeologie
Cultuurhistorie en archeologie zijn belangrijke dragers van de geschiedenis en spelen een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Om maximaal te stimuleren dat bestaande (gemeentelijke) monumenten behouden blijven, dat de zichtbaar- en beleefbaarheid vergroot wordt en de Houtense inwoners kennis hierover kunnen opdoen zal er nieuw cultuurhistorisch en archeologisch beleid worden opgesteld in 2019.

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

 • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Recreatieschap De Stichtse Groenlanden
 • U10
 • Vitens

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

 • Wonen
 • Commerciële voorzieningen
 • Leefomgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Duurzaamheid & energietransitie
 • Landschap en recreatie
 • Cultuurhistorie en archeologie

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

LASTEN

€ 43.770

35,1 %

BATEN

€ 34.488

27,7 %