Begroting 2019

Lokale heffingen

In deze paragraaf behandelen wij de belangrijkste ontwikkelingen en uitgangspunten, tarieven en opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en rechten die we in Houten kennen. Ook de lokale belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid komen aan de orde.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Gemeentelijk beleid
Uitgangspunt voor de Onroerende-zaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting is een trendmatige aanpassing van de begrote opbrengst, dat wil zeggen een mutatie als gevolg van de algemene prijsontwikkeling conform de korte termijnraming van het CPB.
Voor 2019 leidt de trendmatige aanpassing van de begrote opbrengst tot een verhoging van 2,4%.
Voor de overige belastingen en heffingen geldt als uitgangspunt dat deze kostendekkend in de begroting worden verwerkt. Dit is conform de begrotingsrichtlijnen 2019 zoals die door de raad zijn vastgesteld.

Afvalstoffenheffing
Uit bovenstaande blijkt dat het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is kostendekkend in de begroting verwerken.
Als gevolg van de groei van Houten stijgen de lasten voor afvalinzameling geleidelijk (formatieve inspanning en budgetten). Echter, recentelijk is er, na aanbesteding door de AVU, een nieuw inzamelcontract afgesloten. Dit contract is fors duurder dan het oude contract omdat er in de aanbesteding specifieke aandachtspunten zijn meegegeven. Het betreft onder andere:
- Social return (5% van de aanneemsom); voor dat bedrag moeten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen.
- Duurzaamheid: dit vertaalt zich in het gebruik van schone voertuigen bij het ophalen van afval.
- Eerlijker beloning voor chauffeurs en beladers.
Daarnaast is er sprake van fors hogere verbrandingsbelasting opgelegd door het Rijk en is het verwerken van kunststof duurder geworden. Ook is er om de ambities beleidsmatig te kunnen uitvoeren en om de afvalstromen op het afvalscheidingsstation in goede banen te leiden extra capaciteit nodig. De totaal begrote kosten (saldo van opbrengsten en uitgaven) van de afvalinzameling bedragen voor 2019 € 4,097 miljoen. Dit is een stijging van € 0,63 miljoen ten opzichte van 2018. Op basis hiervan is het tarief voor meerpersoonshuishoudens van de afvalstoffenheffing voor 2019 op € 229,68 (2018: € 196,92) berekend. Dit is een stijging van 16,6% ten opzichte van 2018.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort

Voor 2018 worden de volgende inkomsten verwacht. Ter vergelijking zijn cijfers uit voorgaande jaren opgenomen.

De verdeling van de inkomsten uit lokale heffingen voor de gemeente Houten ziet er voor 2018 als volgt uit:

Lokale lastendruk

In onderstaande tabel wordt de verwachte lokale lastendruk in Houten in 2019 weergegeven. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Voor de berekening van de onroerend-zaakbelasting is uitgegaan van een trendmatige aanpassing van het tarief.

Lokale lastendruk

  bedragen x 1€

Omschrijving

Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing

183,60
123,00

196,68
110,16

196,92
111,60

229,68
114,28

Totaal gebruiker

306,60

306,84

306,84

343,96

OZB eigenaar

367,40

361,57

366,63

375,43

Totaal eigenaar/gebruiker

674,00

668,41

675,15

719,39

Om een beeld te geven van hoe de lokale lasten zich vanaf 2015 hebben ontwikkeld zijn hieronder de tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing en ozb/eigenaar grafisch weergegeven.

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, staat de gemeente Houten op de 104e plaats (€ 687). In 2017 was dit de 100e plaats. Provinciaal staat Houten op de 7e plaats (2017: 7e).
In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2018 opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten hh Coelo

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente (Oud-Beijerland)

505

74%

1

Gemeente Houten

687

100%

104

Landelijk duurste gemeente (Bloemendaal)

1234

180%

387

Provinciaal goedkoopste gemeente (Veenendaal)

549

80%

1

Gemeente Houten

687

100%

7

Provinciaal duurste gemeente (Bunnik)

950

139%

26

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde relevante BBV-indicatoren binnen het taakveld  'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

546

554

561

560*

X*

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

678

681

687

687*

X*

Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 (BBV)

CBS

251

254

278

301*

X*

*Gegevens uit Waarstaatjegemeente, cijfers 2019 nog niet bekend.
 
Kostenonderbouwing gemeentelijke heffingen

Voor de rioolheffing en de afvalheffing volgen hieronder de verplichte kostenonderbouwing:

Kwijtscheldingsbeleid

Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan alleen kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zeer uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

In onderstaande tabel zijn de totaalbedragen van de verleende en verwachte kwijtschelding opgenomen:

Bedragen x € 1

Heffingsjaar

Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Kwijtgescholden bedrag

141.145

138.743

141.070

144.861

De beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken is met de uitplaatsing van Belastingen vanaf 2015 ondergebracht bij de BghU.