Begroting 2019

Samen leven

Jeugd en Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling van dit deelprogramma is:

Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving tot zelfredzame en verantwoordelijke inwoners. Ze ontwikkelen hun talenten, doen mee naar vermogen en hebben een gezonde leefstijl, waardoor problemen later voorkomen kunnen worden. En er is passende hulp en bescherming beschikbaar als dat echt nodig is.

Transformatierichting: in de gemeente Houten heerst een positief opvoedklimaat. Niet onnodig problematiseren, diagnosticeren of hulp in het medische circuit zoeken zijn de uitgangspunten in het kijken naar opvoeden en opgroeien. Jeugdigen krijgen de ruimte om zich op alle fronten te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor gezond leven, eten en bewegen. Er wordt preventief ingezet op het voorkomen van problemen (o.a. rondom (v)echtscheiding, samengestelde gezinnen). Leefwerelden van jeugdigen worden verbonden, waardoor alle jeugdigen worden gezien en het snel en vroegtijdig wordt gesignaleerd als een jeugdige afwijkend gedrag, moeilijkheden of een vertraging in de ontwikkeling laat zien. Hierop wordt adequaat gereageerd, waarbij stap één het betrekken van ouders is. Als een jeugdige onveilig is of hier twijfel over bestaat weet iedereen in de gemeente Houten wat er moet gebeuren.  

Daarbij heeft ieder kind recht op onderwijs. Onderwijs vervult een belangrijke functie in de ontwikkeling van (jonge) mensen en vormt daarmee een belangrijke investering in de toekomst van Houten. Voor een optimale ontwikkeling is het uitgangspunt dat elke leerling passend onderwijs krijgt (zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs) (Beleidskader jeugd en onderwijs 2016 - 2018). Het beleidskader jeugd en onderwijs wordt begin 2019 geëvalueerd in samenhang de visies op Wmo en Gezondheid en het Programma Sociale Kracht (PSK).

De evaluatie van het PSK staat gepland voor 2019. Het voornemen is om de evaluaties van de visies op Wmo, Jeugd en Gezondheid samen met het PSK in onderlinge afstemming begin 2019 te evalueren, om vervolgens voor de periode 2020 en volgende jaren een geïntegreerd document (inclusief werk en inkomen) aan de raad voor te leggen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken hierbij gebruik van hun sociaal netwerk.

2.

Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is.

3.

De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd.

4.

We zetten in op een breed en toegankelijk onderwijsaanbod, waarin leerlingen gelijke kansen krijgen om thuis nabij hun talenten te kunnen ontplooien en goed voorbereid worden om zich te ontwikkelen tot zelfredzame inwoners.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.