Begroting 2019

Samen leven

Werk

Wat willen we bereiken?

Als gemeente bevorderen we dat zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald kunnen participeren, waarbij betaald werk het hoogste goed blijft. Hiermee participeren onze inwoners naar vermogen, ongeacht de economische omstandigheden. Daarbij gaat het om het bevorderen van economische en maatschappelijke participatie, ondernemerschap en groei.

Met betrekking tot werk zien we de volgende beweging:

  • Inwonersperspectief centraal
  • Meer lokaal dan regionaal
  • Maatwerk is leidend
  • Duurzame effectiviteit prevaleert

We willen de ontschotting verder vormgeven door een integrale aanpak met extra aandacht voor de kwetsbare onderkant van de arbeidsmarkt. Dit doen we door op een viertal vlakken extra inzet te plegen:

  • Met behulp van de lokale netwerk-alliantie van de 'Houtense Werktafel' (HWT) breiden we de ketensamenwerking verder uit. Met behulp van de evaluatie richten we een follow-up in van de HWT. Met experimenten en pilots werken we aan 'Houtense routes naar Werk'. Deze routes voldoen aan de behoeften van  zowel ondernemers als burgers waardoor men elkaar makkelijker en beter weet te vinden. De HWT bouwt voort op de uitgangspunten van de visie Lekstroom werkt 2020 waarbij we het totale instrumentenpallet van vrijwillige inzet, arbeidsmatige dagbesteding tot betaalde arbeid in kunnen zetten (zie onder: doel 1 en 2 gecombineerd).
  • In 2019 starten we met de Pilot van de Houtense Werkplaats waarin  we een volgende stap zetten in de ontwikkeling naar lokaal maatwerk gericht op werk en participatie, waarbij nog meer de verbinding gezocht zal worden met de lokale infrastructuur van jeugd en Wmo . In de Pilot begeleiden we een twintigtal burgers naar werk (zie onder: doel 1 en 2 gecombineerd) met behulp van een multidisciplinair team van medewerkers waarbij de instrumenten (mankracht en middelen) vanuit het gehele sociale domein vrijelijk inzetbaar zijn en de burger zelf de prioritering en fasering bepaalt met als doel de werkwijze en dienstverlening te verbeteren.
  • Dit doen we in de vorm van een pilot in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (HU) en Movisie onder de naam Lokaal en Integraal werken aan Participatie. Hierbij onderzoeken we welke effectieve werkwijzen er zijn om vanuit een integrale aanpak de toeleiding naar werk te bevorderen en onderzoeken we hoe de professional de behoeften en mogelijkheden van de cliënt daarbij centraal kan stellen. Hierbij betrekken we de verschillende professionals van onze partners binnen het sociale domein (Wmo, Jeugd, W&I)met als doel een meer samenhangende werkwijze van participatie (Wmo + Particpatiewet).
  • Door deelname aan het project CoSIE  willen wij een goede match vinden tussen de vraag van de inwoner en het aanbod dat er in Houten is. Wat we gezien hebben is dat verhalen van inwoners hierbij ontzettend belangrijk zijn. De dialoogtafels die vanuit de HWT zijn opgezet heeft ontmoetingen en persoonlijke verhalen opgeleverd waaruit we veel specificaties halen voor een nieuw soort dienstverlening. CoSIE is een heel mooie kans om te zorgen dat we de dienstverlening kunnen gaan vernieuwen vanuit de inwoners en aan kunnen laten sluiten op hun behoeften en mogelijkheden. Het project richt zich op de ontwikkeling van een co-creatieproces op het gebied van sociale en publieke dienstverlening. De eindgebruikers zelf worden betrokken bij de innovatie van de nieuwe vormen van dienstverlening (co-creatie).

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Participatie door betaald werk.

2.

Participatie door onbetaalde inzet.

3.

Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.