Begroting 2019

Taakvelden BBV per programma

00.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

0.1

Bestuur

1.450

2.580.210

1.450

2.580.210

2.578.760

0.10

Mutaties reserves

438.637

500.000

790.694

1.159.467

1.227.250

2.491.617

95.000

4.142.625

782.154

6.694.206

4.933.238

-1.760.968

0.2

Burgerzaken

506.796

1.186.004

506.796

1.186.004

679.208

0.4

Overhead

215.506

12.100.402

215.506

12.100.402

11.884.896

0.5

Treasury

116.410

29.779

43.865

75.833

160.275

105.612

-54.663

0.61

OZB woningen

7.588.379

314.306

7.588.379

314.306

-7.274.073

0.62

OZB niet-woningen

4.755.760

289.893

4.755.760

289.893

-4.465.867

0.64

Belastingen Overig

174.619

174.619

-174.619

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

57.114.726

42.364

57.114.726

42.364

-57.072.362

0.8

Overige baten en lasten

67.477

313.642

65.920

500.334

1.125.489

2.041.739

1.125.489

2.989.112

1.863.623

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.538.462

2.538.462

2.538.462

1.2

Openbare orde en veiligheid

30.983

16.328

321.985

354.854

1.130.888

102

22.031

371.284

1.505.887

1.134.603

2.1

Verkeer en vervoer

387.542

1.944.095

444.620

3.880.304

11.831

48.241

843.993

5.872.640

5.028.647

2.2

Parkeren

15.515

15.515

-15.515

2.5

Openbaar vervoer

10.908

10.908

10.908

3.1

Economische ontwikkeling

296.844

136.334

240.685

296.844

377.019

80.175

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.831.500

10.687.816

10.831.500

10.687.816

-143.684

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

57.438

122.137

57.438

122.137

64.699

3.4

Economische promotie

170.026

170.026

-170.026

4.1

Openbaar basisonderwijs

49.540

132.947

49.540

132.947

83.407

4.2

Onderwijshuisvesting

93.798

2.952.634

93.798

2.952.634

2.858.836

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

293.352

2.116.937

293.352

2.116.937

1.823.585

5.1

Sportbeleid en activering

7.856

988.128

7.856

988.128

980.272

5.2

Sportaccommodaties

1.380.936

2.942.082

1.380.936

2.942.082

1.561.146

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

240.874

1.788.778

46.142

240.874

1.834.920

1.594.046

5.4

Musea

173.387

173.387

173.387

5.5

Cultureel erfgoed

388.968

761.925

388.968

761.925

372.957

5.6

Media

655.859

655.859

655.859

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

29.467

92.547

3.416.965

92.547

3.446.432

3.353.885

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

911.739

4.636.274

911.739

4.636.274

3.724.535

6.2

Wijkteams

3.091.321

3.091.321

3.091.321

6.3

Inkomensregelingen

7.796.166

11.732.527

139.285

26.686

7.796.166

11.898.498

4.102.332

6.4

Begeleide participatie

652.133

652.133

652.133

6.5

Arbeidsparticipatie

636.221

636.221

636.221

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

47.190

2.720.793

47.190

2.720.793

2.673.603

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

549.039

3.244.455

549.039

3.244.455

2.695.416

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.084.165

9.084.165

9.084.165

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

79.819

79.819

79.819

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

50.435

50.435

50.435

7.1

Volksgezondheid

2.249.763

2.249.763

2.249.763

7.2

Riolering

2.464.218

2.155.662

2.464.218

2.155.662

-308.556

7.3

Afval

5.220.761

4.765.930

5.220.761

4.765.930

-454.831

7.4

Milieubeheer

2.838

1.528.286

22.162

2.838

1.550.448

1.547.610

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

169.584

131.998

169.584

131.998

-37.586

8.1

Ruimtelijke ordening

11.993

591.441

11.993

591.441

579.448

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

13.154.068

13.154.068

13.154.068

13.154.068

8.3

Wonen en bouwen

782.984

2.131.597

782.984

2.131.597

1.348.613

Eindtotaal

12.105.971

50.519.532

34.487.873

43.770.150

1.687.385

6.382.829

461.685

3.805.673

508.348

4.334.721

75.330.995

15.673.377

124.582.257

124.486.282

-95.975