Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

00.

Samen leven

00.01

Toegang & transformatie

3.722.431

12.500

3.709.931

3.225.495

3.225.495

00.02

Jeugd en onderwijs

15.536.145

508.237

15.027.908

14.866.815

387.011

14.479.804

00.03

Wmo

9.419.465

1.682.753

7.736.713

9.435.549

1.487.484

7.948.065

00.04

Werk

1.189.879

1.245.104

-55.225

1.500.851

311.404

1.189.447

00.05

Inkomen

12.810.781

8.607.557

4.203.225

11.367.772

7.238.162

4.129.610

00.06

Sport & gezondheid

6.359.896

1.416.859

4.943.036

5.977.994

1.397.686

4.580.308

00.07

Kunst en cultuur

2.334.567

231.982

2.102.585

2.288.391

235.229

2.053.162

00.99

Programmabrede kosten

193.634

193.634

Totaal programma

Samen leven

51.373.163

13.704.991

37.668.172

48.856.501

11.056.976

37.799.525

02.

Duurzame leefomgeving

02.01

Woningen

306.915

156.524

150.390

260.065

15.078

244.987

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

477.399

221.403

255.996

545.508

241.806

303.702

02.03

Leefomgeving

7.458.158

3.680.943

3.777.215

6.655.373

3.084.036

3.571.337

02.04

Gebiedsinrichting

17.082.938

15.321.560

1.761.378

26.307.850

24.598.558

1.709.292

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

5.947.358

4.667.222

1.280.137

5.698.615

4.585.444

1.113.171

02.06

Landschap en recreatie

365.854

20.284

345.570

381.432

13.085

368.347

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

885.361

440.453

444.908

875.144

369.040

506.104

02.99

Programmabrede kosten

369.518

369.518

Totaal programma

Duurzame leefomgeving

32.523.982

24.508.389

8.015.593

41.093.505

32.907.047

8.186.458

03.

Goede bereikbaarheid

03.01

Verkeersbeleid

476.475

830.253

-353.778

82.523

14.766

67.757

03.02

Autoverkeer

5.622.851

605.948

5.016.903

3.191.086

33.160

3.157.926

03.03

Fietsverkeer

653.099

472.046

181.053

690.187

485.492

204.695

03.04

Openbaar vervoer

14.051

7.930

6.121

10.652

10.652

03.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

Goede bereikbaarheid

6.766.477

1.916.178

4.850.300

3.974.448

533.418

3.441.030

04.

Veilige leefomgeving

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.003.823

352.351

651.472

1.072.953

343.243

729.710

04.02

Fysieke veiligheid

2.389.125

14.000

2.375.125

2.443.214

11.554

2.431.660

04.03

Crisisbeheersing

97.412

34

97.378

91.150

91.150

04.99

Programmabrede kosten

95.000

95.000

Totaal programma

Veilige leefomgeving

3.490.359

366.385

3.123.974

3.702.317

354.797

3.347.520

05.

Betrokken bij de samenleving

05.01

Politiek en bestuur

2.470.468

284.928

2.185.540

2.485.653

1.416

2.484.237

05.02

Dienstverlening

1.803.935

1.025.565

778.370

1.740.524

869.025

871.499

05.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

Betrokken bij de samenleving

4.274.402

1.310.492

2.963.910

4.226.177

870.441

3.355.736

Totaal programma's

98.428.384

41.806.435

56.621.949

101.852.948

45.722.679

56.130.269

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

632.690

12.289.165

11.656.475

620.724

12.294.579

11.673.855

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

50.525.449

50.525.449

99.440

53.604.337

53.504.897

Overhead

10.887.497

250.439

-10.637.058

11.381.356

181.411

-11.199.945

Saldo financieringsfunctie

-442.088

113.468

555.556

189.911

107.251

-82.660

Overige baten en lasten

2.462.071

2.639.080

177.009

1.442.703

1.242.491

-200.212

Onvoorzien

61.251

-61.251

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

13.540.170

65.817.601

52.277.431

13.795.385

67.430.069

53.634.684

Totaal saldo van baten en lasten

111.968.554

107.624.036

-4.344.518

115.648.333

113.152.748

-2.495.585

Mutatie reserves

00.

Samen leven

806.113

1.921.231

1.115.118

1.172.175

1.172.175

02.

Duurzame leefomgeving

169.197

2.213.785

2.044.588

1.275.000

868.169

-406.831

03.

Goede bereikbaarheid

2.750

2.750

2.750

2.750

04.

Veilige leefomgeving

182.145

182.145

95.000

95.000

05.

Betrokken bij de samenleving

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1.970.606

3.553.593

1.582.986

929.849

2.698.256

1.768.407

Totaal mutaties reserves

2.945.916

7.873.503

4.927.587

2.204.849

4.836.350

2.631.501

Resultaat

114.914.470

115.497.539

583.069

117.853.182

117.989.098

135.916

Overzicht van baten en lasten

00.

Samen leven

00.01

Toegang & transformatie

5.395.715

169.247

-5.226.468

3.856.422

-3.856.422

00.02

Jeugd en onderwijs

15.772.418

406.031

-15.366.387

14.123.310

378.329

-13.744.981

00.03

Wmo

9.080.579

1.477.162

-7.603.417

9.836.889

1.507.968

-8.328.921

00.04

Werk

1.618.503

381.404

-1.237.099

1.474.353

355.205

-1.119.148

00.05

Inkomen

13.020.807

7.940.450

-5.080.357

12.287.978

7.796.166

-4.491.812

00.06

Sport & gezondheid

5.774.035

1.348.702

-4.425.333

5.898.999

1.388.792

-4.510.207

00.07

Kunst en cultuur

2.405.790

235.229

-2.170.561

2.474.104

240.874

-2.233.230

00.99

Programmabrede kosten

-265.031

265.031

67.477

-67.477

Totaal programma

Samen leven

52.802.816

11.958.225

-40.844.591

50.019.532

11.667.334

-38.352.198

02.

Duurzame leefomgeving

02.01

Woningen

375.295

15.078

-360.217

364.647

13.709

-350.938

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

585.409

250.616

-334.793

551.915

212.745

-339.170

02.03

Leefomgeving

7.670.554

3.178.056

-4.492.498

7.483.444

3.227.899

-4.255.545

02.04

Gebiedsinrichting

27.428.843

24.852.905

-2.575.938

26.193.983

24.616.860

-1.577.123

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

6.758.109

5.102.213

-1.655.896

6.341.757

5.223.599

-1.118.158

02.06

Landschap en recreatie

390.032

35.685

-354.347

425.983

13.399

-412.584

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

869.644

369.040

-500.604

935.312

388.968

-546.344

02.99

Programmabrede kosten

210.082

-210.082

313.642

-313.642

Totaal programma

Duurzame leefomgeving

44.287.968

33.803.593

-10.484.375

42.610.683

33.697.179

-8.913.504

03.

Goede bereikbaarheid

03.01

Verkeersbeleid

168.373

96.535

-71.838

136.731

715

-136.016

03.02

Autoverkeer

5.482.396

36.160

-5.446.236

2.853.428

37.028

-2.816.400

03.03

Fietsverkeer

2.732.719

1.383.692

-1.349.027

890.145

422.392

-467.753

03.04

Openbaar vervoer

10.652

-10.652

10.908

-10.908

03.99

Programmabrede kosten

-66.447

66.447

Totaal programma

Goede bereikbaarheid

8.327.693

1.516.387

-6.811.306

3.891.212

460.135

-3.431.077

04.

Veilige leefomgeving

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.104.139

324.643

-779.496

1.130.888

354.854

-776.034

04.02

Fysieke veiligheid

358.615

11.554

-347.061

303.529

11.831

-291.698

04.03

Crisisbeheersing

2.233.041

-2.233.041

2.305.336

-2.305.336

04.99

Programmabrede kosten

31.000

-31.000

65.920

-65.920

Totaal programma

Veilige leefomgeving

3.726.795

336.197

-3.390.598

3.805.673

366.685

-3.438.988

05.

Betrokken bij de samenleving

05.01

Politiek en bestuur

2.331.022

1.416

-2.329.606

2.634.083

1.450

-2.632.633

05.02

Dienstverlening

1.777.455

903.400

-874.055

1.700.638

506.898

-1.193.740

05.99

Programmabrede kosten

245.542

-245.542

Totaal programma

Betrokken bij de samenleving

4.354.019

904.816

-3.449.203

4.334.721

508.348

-3.826.373

Totaal programma's

113.499.291

48.519.218

-64.980.073

104.661.821

46.699.681

-57.962.140

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

620.724

12.294.579

11.673.855

630.885

12.688.784

12.057.899

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

43.440

53.621.811

53.578.371

42.364

57.114.726

57.072.362

Overhead

11.710.828

210.649

-11.500.179

12.100.402

215.506

-11.884.896

Saldo financieringsfunctie

37.809

58.625

20.816

75.833

43.865

-31.968

Overige baten en lasten

1.674.338

1.242.491

-431.847

1.980.002

1.125.489

-854.513

Onvoorzien

11.251

-11.251

61.737

-61.737

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

14.098.390

67.428.155

53.329.765

14.891.223

71.188.370

56.297.147

Totaal saldo van baten en lasten

118.482.801

114.132.097

-4.350.704

119.553.044

117.888.051

-1.664.993

Mutatie reserves

00.

Samen leven

2.170.306

2.170.306

500.000

438.637

-61.363

02.

Duurzame leefomgeving

1.275.000

1.252.094

-22.906

1.159.467

790.694

-368.773

03.

Goede bereikbaarheid

2.750

2.750

2.491.617

1.227.250

-1.264.367

04.

Veilige leefomgeving

95.000

95.000

95.000

95.000

05.

Betrokken bij de samenleving

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

2.442.682

4.653.665

2.210.983

782.154

4.142.625

3.360.471

Totaal mutaties reserves

3.717.682

8.173.815

4.456.133

4.933.238

6.694.206

1.760.968

Resultaat

122.200.483

122.305.912

105.429

124.486.282

124.582.257

95.975

Meerjarenraming

00.

Samen leven

00.01

Toegang & transformatie

3.856

-3.856

3.805

-3.805

00.02

Jeugd en onderwijs

14.123

378

-13.745

14.132

373

-13.758

00.03

Wmo

9.837

1.508

-8.329

9.633

1.167

-8.466

00.04

Werk

1.474

355

-1.119

1.487

355

-1.132

00.05

Inkomen

12.288

7.796

-4.492

12.266

7.796

-4.470

00.06

Sport & gezondheid

5.899

1.389

-4.510

5.901

1.387

-4.514

00.07

Kunst en cultuur

2.474

241

-2.233

2.481

241

-2.240

00.99

Programmabrede kosten

67

-67

Totaal programma

Samen leven

50.020

11.667

-38.352

49.705

11.319

-38.386

02.

Duurzame leefomgeving

02.01

Woningen

365

14

-351

263

12

-251

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

552

213

-339

532

172

-361

02.03

Leefomgeving

7.483

3.228

-4.256

7.695

3.317

-4.378

02.04

Gebiedsinrichting

26.194

24.617

-1.577

27.322

25.681

-1.641

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

6.342

5.224

-1.118

6.542

5.276

-1.266

02.06

Landschap en recreatie

426

13

-413

434

13

-421

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

935

389

-546

900

389

-511

02.99

Programmabrede kosten

314

-314

88

-88

Totaal programma

Duurzame leefomgeving

42.611

33.697

-8.914

43.778

34.860

-8.918

03.

Goede bereikbaarheid

03.01

Verkeersbeleid

137

1

-136

164

1

-163

03.02

Autoverkeer

2.853

37

-2.816

2.886

37

-2.849

03.03

Fietsverkeer

890

422

-468

890

422

-467

03.04

Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

Goede bereikbaarheid

3.891

460

-3.431

3.950

460

-3.490

04.

Veilige leefomgeving

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.131

355

-776

1.172

355

-817

04.02

Fysieke veiligheid

304

12

-292

305

12

-293

04.03

Crisisbeheersing

2.305

-2.305

2.253

-2.253

04.99

Programmabrede kosten

66

-66

Totaal programma

Veilige leefomgeving

3.806

367

-3.439

3.730

367

-3.363

05.

Betrokken bij de samenleving

05.01

Politiek en bestuur

2.634

1

-2.633

2.697

1

-2.696

05.02

Dienstverlening

1.701

507

-1.194

1.518

471

-1.047

05.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

Betrokken bij de samenleving

4.335

508

-3.826

4.215

472

-3.742

Totaal programma's

104.662

46.700

-57.962

105.378

47.479

-57.899

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

631

12.689

12.058

631

12.716

12.086

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

42

57.115

57.072

42

58.336

58.293

Overhead

12.100

216

-11.885

12.013

215

-11.798

Saldo financieringsfunctie

76

44

-32

-82

66

148

Overige baten en lasten

1.980

1.125

-855

1.772

908

-863

Onvoorzien

62

-62

62

-62

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

14.891

71.188

56.297

14.437

72.241

57.804

Totaal saldo van baten en lasten

119.553

117.888

-1.665

119.815

119.720

-95

Mutatie reserves

00.

Samen leven

500

439

-61

29

29

02.

Duurzame leefomgeving

1.159

791

-369

156

448

292

03.

Goede bereikbaarheid

2.492

1.227

-1.264

1.596

1.227

-369

04.

Veilige leefomgeving

95

95

05.

Betrokken bij de samenleving

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

782

4.143

3.360

1

594

593

Totaal mutaties reserves

4.933

6.694

1.761

1.753

2.299

545

Resultaat

124.486

124.582

96

121.569

122.019

450

Meerjarenraming

00.

Samen leven

00.01

Toegang & transformatie

3.804

-3.804

3.378

-3.378

00.02

Jeugd en onderwijs

14.491

370

-14.121

15.051

367

-14.684

00.03

Wmo

9.817

1.097

-8.721

9.924

1.096

-8.828

00.04

Werk

1.493

355

-1.138

1.516

355

-1.161

00.05

Inkomen

12.072

7.796

-4.276

12.094

7.796

-4.297

00.06

Sport & gezondheid

5.878

1.385

-4.493

5.852

1.383

-4.469

00.07

Kunst en cultuur

2.478

241

-2.238

2.476

241

-2.235

00.99

Programmabrede kosten

86

-86

86

-86

Totaal programma

Samen leven

50.120

11.244

-38.876

50.377

11.239

-39.138

02.

Duurzame leefomgeving

02.01

Woningen

259

12

-247

259

12

-247

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

524

171

-353

523

170

-353

02.03

Leefomgeving

7.820

3.286

-4.535

7.810

3.262

-4.547

02.04

Gebiedsinrichting

19.088

17.490

-1.598

6.143

4.544

-1.598

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

6.328

5.276

-1.052

6.326

5.273

-1.052

02.06

Landschap en recreatie

431

13

-418

433

13

-419

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

898

389

-509

898

389

-509

02.99

Programmabrede kosten

92

-92

110

-110

Totaal programma

Duurzame leefomgeving

35.440

26.637

-8.803

22.500

13.664

-8.835

03.

Goede bereikbaarheid

03.01

Verkeersbeleid

163

1

-163

163

1

-162

03.02

Autoverkeer

3.348

37

-3.310

3.347

37

-3.310

03.03

Fietsverkeer

980

422

-557

979

422

-557

03.04

Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

Goede bereikbaarheid

4.501

460

-4.041

4.500

460

-4.040

04.

Veilige leefomgeving

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.162

355

-807

1.162

355

-807

04.02

Fysieke veiligheid

304

12

-292

303

12

-291

04.03

Crisisbeheersing

2.253

-2.253

2.286

-2.286

04.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

Veilige leefomgeving

3.719

367

-3.352

3.751

367

-3.385

05.

Betrokken bij de samenleving

05.01

Politiek en bestuur

2.700

1

-2.698

2.760

1

-2.759

05.02

Dienstverlening

1.589

453

-1.136

1.599

447

-1.152

05.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

Betrokken bij de samenleving

4.289

455

-3.834

4.359

449

-3.910

Totaal programma's

98.069

39.162

-58.907

85.487

26.179

-59.309

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

631

12.743

12.113

631

12.746

12.116

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

44

58.686

58.642

73

59.148

59.075

Overhead

11.970

215

-11.755

12.033

215

-11.817

Saldo financieringsfunctie

-257

15

271

-360

10

370

Overige baten en lasten

1.024

691

-332

1.105

673

-432

Onvoorzien

62

-62

62

-62

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

13.473

72.350

58.877

13.543

72.792

59.248

Totaal saldo van baten en lasten

111.542

111.513

-30

99.031

98.970

-60

Mutatie reserves

00.

Samen leven

29

29

29

29

02.

Duurzame leefomgeving

156

492

336

156

492

336

03.

Goede bereikbaarheid

1.700

1.780

80

1.804

1.780

-24

04.

Veilige leefomgeving

05.

Betrokken bij de samenleving

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1

93

92

92

92

Totaal mutaties reserves

1.857

2.395

538

1.960

2.394

434

Resultaat

113.400

113.908

508

100.991

101.364

373