Begroting 2019

Programma, deelprogramma en product

00.

Samen leven

Deelprogramma

00.01

Toegang & transformatie

00.01.01

Sociale basisvoorzieningen

292.354

-292.354

00.01.02

Eerstelijns ondersteuning

3.564.068

-3.564.068

Totaal deelprogramma

00.01

Toegang & transformatie

3.856.422

-3.856.422

Deelprogramma

00.02

Jeugd en onderwijs

00.02.01

Sociale basisvoorzieningen

695.111

-695.111

00.02.02

Eerstelijns ondersteuning

33.494

-33.494

00.02.03

Tweedelijns ondersteuning

8.593.154

-8.593.154

00.02.04

Bescherming en veiligheid

50.435

-50.435

00.02.05

Eigen bijdrage

00.02.06

Leerlingenvervoer

626.034

547

-625.487

00.02.07

Instandhouding onderwijs en scholen

3.077.799

143.338

-2.934.461

00.02.08

Leerplicht

178.901

54.578

-124.323

00.02.10

Lokaal onderwijsbeleid

868.382

179.866

-688.516

Totaal deelprogramma

00.02

Jeugd en onderwijs

14.123.310

378.329

-13.744.981

Deelprogramma

00.03

Wmo

00.03.01

Sociale basisvoorzieningen

3.930.223

911.739

-3.018.484

00.03.02

Eerstelijns ondersteuning

00.03.03

Tweedelijns ondersteuning

5.816.360

133.800

-5.682.560

00.03.04

Bescherming en veiligheid

79.819

-79.819

00.03.05

Eigen bijdragen

10.487

462.429

451.942

Totaal deelprogramma

00.03

Wmo

9.836.889

1.507.968

-8.328.921

Deelprogramma

00.04

Werk

00.04.03

Tweedelijns ondersteuning

1.251.401

-1.251.401

00.04.04

Werk en Participatie

86.618

58.361

-28.257

00.04.05

Marketing en acquisitie

136.334

296.844

160.510

Totaal deelprogramma

00.04

Werk

1.474.353

355.205

-1.119.148

Deelprogramma

00.05

Inkomen

00.05.03

Sociale basisvoorziening jeugd

364.784

-364.784

00.05.04

Informele ondersteuning

190.667

-190.667

00.05.06

Participatiewet algemeen

1.684.963

-1.684.963

00.05.07

Participatiewet inkomensdeel

8.615.550

7.717.418

-898.132

00.05.08

Armoedebeleid

1.432.014

78.748

-1.353.266

Totaal deelprogramma

00.05

Inkomen

12.287.978

7.796.166

-4.491.812

Deelprogramma

00.06

Sport & gezondheid

00.06.01

Gezondheidsbeleid

1.968.789

-1.968.789

00.06.03

Sport

3.930.210

1.388.792

-2.541.418

Totaal deelprogramma

00.06

Sport & gezondheid

5.898.999

1.388.792

-4.510.207

Deelprogramma

00.07

Kunst en cultuur

00.07.01

Kunst en cultuur

2.474.104

240.874

-2.233.230

Totaal deelprogramma

00.07

Kunst en cultuur

2.474.104

240.874

-2.233.230

Deelprogramma

00.99

Programmabrede kosten

00.99.01

Programma Samenleving programmabrede kosten

67.477

-67.477

Totaal deelprogramma

00.99

Programmabrede kosten

67.477

-67.477

Totaal programma

00.

Samen leven

50.019.532

11.667.334

-38.352.198

02.

Duurzame leefomgeving

Deelprogramma

02.01

Woningen

02.01.01

Woningbouw

248.661

11.582

-237.079

02.01.02

Woonruimteverdeling

115.986

2.127

-113.859

Totaal deelprogramma

02.01

Woningen

364.647

13.709

-350.938

Deelprogramma

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

02.02.01

Commerciële voorzieningen en horeca

551.915

212.745

-339.170

Totaal deelprogramma

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

551.915

212.745

-339.170

Deelprogramma

02.03

Leefomgeving

02.03.01

Speelvoorzieningen

393.758

56.579

-337.179

02.03.02

Groenvoorzieningen

2.542.171

-2.542.171

02.03.03

Verlichting

887.203

149.976

-737.227

02.03.04

Wijkgericht samenwerken

211.645

-211.645

02.03.05

Straatreiniging

1.006.367

380.943

-625.424

02.03.06

Riolering

2.206.894

2.464.218

257.324

02.03.07

Begraafplaatsen

131.998

169.584

37.586

02.03.08

Straatmeubilair

103.156

6.599

-96.557

02.03.09

Kabels en leidingen

252

-252

Totaal deelprogramma

02.03

Leefomgeving

7.483.444

3.227.899

-4.255.545

Deelprogramma

02.04

Gebiedsinrichting

02.04.01

Ontwikkelingsvisie macroniveau

24.057.207

23.835.592

-221.615

02.04.02

Planontwikkeling mesoniveau

369.826

11.993

-357.833

02.04.03

Toetsing en toezicht microniveau

1.766.950

769.275

-997.675

Totaal deelprogramma

02.04

Gebiedsinrichting

26.193.983

24.616.860

-1.577.123

Deelprogramma

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

02.05.01

Afvalinzameling

4.853.983

5.220.761

366.778

02.05.02

Bodem en bouwstoffen

44.838

-44.838

02.05.03

Geluid

90.477

1.702

-88.775

02.05.04

Lucht

8.246

-8.246

02.05.05

Mobiliteit en energie

20.000

-20.000

02.05.07

Wet milieubeheer

898.636

1.136

-897.500

02.05.08

Educatie en communicatie

114.703

-114.703

02.05.09

Milieuprojecten

310.874

-310.874

Totaal deelprogramma

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

6.341.757

5.223.599

-1.118.158

Deelprogramma

02.06

Landschap en recreatie

02.06.01

Landschap

141.754

-141.754

02.06.02

Recreatie

284.229

13.399

-270.830

Totaal deelprogramma

02.06

Landschap en recreatie

425.983

13.399

-412.584

Deelprogramma

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

02.07.01

Monumenten

202.226

-202.226

02.07.02

Cultuurhistorie

594.608

388.968

-205.640

02.07.03

Archeologie

138.478

-138.478

Totaal deelprogramma

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

935.312

388.968

-546.344

Deelprogramma

02.99

Programmabrede kosten

02.99.01

Programma Duurzaam programmabrede kosten

313.642

-313.642

Totaal deelprogramma

02.99

Programmabrede kosten

313.642

-313.642

Totaal programma

02.

Duurzame leefomgeving

42.610.683

33.697.179

-8.913.504

03.

Goede bereikbaarheid

Deelprogramma

03.01

Verkeersbeleid

03.01.01

Beleid en advies (verkeer)

136.731

715

-136.016

Totaal deelprogramma

03.01

Verkeersbeleid

136.731

715

-136.016

Deelprogramma

03.02

Autoverkeer

03.02.01

Wegeninfrastructuur

29.892

-29.892

03.02.02

Wegen

2.324.973

18.441

-2.306.532

03.02.03

VRI's

146.585

-146.585

03.02.04

Bewegwijzering (wegen)

83.587

-83.587

03.02.05

Parkeren

23.800

15.515

-8.285

03.02.06

Civieltechnische kunstwerken

244.591

3.072

-241.519

Totaal deelprogramma

03.02

Autoverkeer

2.853.428

37.028

-2.816.400

Deelprogramma

03.03

Fietsverkeer

03.03.01

Fietsinfrastructuur

283.864

-283.864

03.03.02

Onderhoud fietspaden en voorzieningen

03.03.03

Fietsenstallingen

606.281

422.392

-183.889

Totaal deelprogramma

03.03

Fietsverkeer

890.145

422.392

-467.753

Deelprogramma

03.04

Openbaar vervoer

03.04.01

Vervoersbedrijven

10.908

-10.908

Totaal deelprogramma

03.04

Openbaar vervoer

10.908

-10.908

Deelprogramma

03.99

Programmabrede kosten

03.99.01

Programma Bereikbaar programmabrede kosten

Totaal deelprogramma

03.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

03.

Goede bereikbaarheid

3.891.212

460.135

-3.431.077

04.

Veilige leefomgeving

Deelprogramma

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

04.01.01

Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding

696.317

129.502

-566.815

04.01.02

Openbare orde

434.571

225.352

-209.219

Totaal deelprogramma

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.130.888

354.854

-776.034

Deelprogramma

04.02

Fysieke veiligheid

04.02.01

Verkeersveiligheid

48.241

11.831

-36.410

04.02.02

Brandweerzorg

233.126

-233.126

04.02.03

Externe veiligheid

22.162

-22.162

Totaal deelprogramma

04.02

Fysieke veiligheid

303.529

11.831

-291.698

Deelprogramma

04.03

Crisisbeheersing

04.03.01

Beleid en preventie

2.305.336

-2.305.336

Totaal deelprogramma

04.03

Crisisbeheersing

2.305.336

-2.305.336

Deelprogramma

04.99

Programmabrede kosten

04.99.01

Programma Veilig programmabrede kosten

65.920

-65.920

Totaal deelprogramma

04.99

Programmabrede kosten

65.920

-65.920

Totaal programma

04.

Veilige leefomgeving

3.805.673

366.685

-3.438.988

05.

Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma

05.01

Politiek en bestuur

05.01.01

Raad

948.796

-948.796

05.01.02

College

1.685.287

1.450

-1.683.837

Totaal deelprogramma

05.01

Politiek en bestuur

2.634.083

1.450

-2.632.633

Deelprogramma

05.02

Dienstverlening

05.02.01

Publiekszaken

1.700.638

506.898

-1.193.740

Totaal deelprogramma

05.02

Dienstverlening

1.700.638

506.898

-1.193.740

Deelprogramma

05.99

Programmabrede kosten

05.99.01

Programma Betrokken programmabrede kosten

Totaal deelprogramma

05.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

05.

Betrokken bij de samenleving

4.334.721

508.348

-3.826.373

Totaal programma's

104.661.821

46.699.681

-57.962.140

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

A1.02.01

OZB woningen

336.532

7.588.379

7.251.847

A1.02.02

OZB niet-woningen

289.893

4.755.760

4.465.867

A1.02.03

Belastingen overig

4.460

344.645

340.185

A2.02.01

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

42.364

57.114.726

57.072.362

A3.02.01

Overhead

12.100.402

215.506

-11.884.896

A4.02.01

Treasury

75.833

43.865

-31.968

A6.02.01

Overige baten en lasten

1.980.002

1.125.489

-854.513

A7.02.01

Onvoorzien

61.737

-61.737

Totaal programma

Algemene dekkingsmiddelen

14.891.223

71.188.370

56.297.147

Totaal saldo baten en lasten

119.553.044

117.888.051

-1.664.993

Mutaties reserves

00.

Samen leven

500.000

438.637

-61.363

02.

Duurzame leefomgeving

1.159.467

790.694

-368.773

03.

Goede bereikbaarheid

2.491.617

1.227.250

-1.264.367

04.

Veilige leefomgeving

95.000

95.000

05.

Betrokken bij de samenleving

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

782.154

4.142.625

3.360.471

Totaal mutaties reserves

4.933.238

6.694.206

1.760.968

Resultaat

124.486.282

124.582.257

95.975