Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Omschrijving programma

We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto. Daarbij hoort een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de autogebruikers en het goederenvervoer, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Ook in de spits streven  we naar goede doorstroming  op de Rondweg..
Regionaal wordt de komende jaren flink geïnvesteerd. Zo wordt vanaf 2020 de Ring Utrecht (A27/A12) aangepast Vanaf 2020 gaat men ook aan de slag met de verbreding van de A27 richting Breda. Na afronding van deze werkzaamheden wordt  een nieuwe fietsbrug over de Lek aangelegd. Inmiddels is Rijkswaterstaat ook akkoord gegaan met de realisatie van een aansluiting van de N421 op de A12 richting Arnhem (alleen in oostelijke richting, dus er komt een driekwart aansluiting).
Ook de bereikbaarheid in het buitengebied van Houten krijgt aandacht met de uitvoering van acties uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk en uitwerking van maatregelen voor het buitengebied Houten-Bunnik.

In 2018 is Houten voor de 2e keer Fietsstad van Nederland geworden. Als fietsstad van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets. We willen een apart programma Fiets vaststellen met de ambities tot 2025. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, met name de ritten korter dan 7,5 kilometer, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort.  Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Dit vraagt vooral verbeteringen in het buitengebied.

We willen de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten, de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik maken van auto of fiets (sociale doelstelling van het openbaar vervoer voor doelgroepen als ouderen, jongeren en minder validen) en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen.

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

  • U10

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Verkeersbeleid
  • Autoverkeer
  • Fietsverkeer
  • Openbaar vervoer

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

LASTEN

€ 6.383

5,1 %

BATEN

€ 1.687

1,4 %