Begroting 2019

Samen leven

Sport en gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het doel van dit deelprogramma is (mentaal) vitale-, zelfredzame- en sportieve inwoners die in staat zijn om om te gaan met de emotionele en sociale uitdagingen van het leven en om zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Het stimuleren van een gezonde leefstijl - onder andere door sport en bewegen - en het signaleren en ondersteunen van kwetsbare inwoners zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Hierbij sluiten we aan op het gedachtegoed van positieve gezondheid (Machteld Huber; 2012), waarbij gezondheid niet gaat over het ontbreken van ziektes of gebreken, maar over het vermogen van burgers om om te gaan met veranderende omstandigheden. Het gaat daarbij over lichaamsfuncties en dagelijks functioneren maar ook over mentaal welbevinden, zingeving, maatschappelijk participeren en kwaliteit van leven. Gezondheid is geen doel op zich maar een middel om mee te kunnen doen in de samenleving. Gezondheid is hierbij niet meer alleen het domein van zorgprofessionals. De (mentaal) vitale, zelfredzame- en sportieve samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.

Het stimuleren van een gezonde leefstijl richt zich op meer bewegen, gezond eten, minder alcohol drinken maar ook op een zinvolle dagbesteding, het hebben van sociale contacten en sociale vaardigheden. Hiermee werken we preventief aan een (mentaal) gezonde samenleving.

In het kader van het project DuurSaam wordt in Houten gewerkt aan het verbeteren van de integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Er zal meer geïnvesteerd worden in het signaleren en ondersteunen van inwoners die minder (mentaal) vitaal, zelfredzaam of sportief zijn zodat zij sneller de ondersteuning krijgen die nodig is. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, het verbeteren van de coördinatie van zorg  en het stimuleren van ‘omzien naar elkaar’ in de Houtense buurten.

Voor inwoners realiseren we dicht bij huis een algemeen toegankelijk preventief aanbod dat aansluit op de problematiek van de inwoners. Ook richten we ons op preventieprogramma’s ter versterking van opvoedvaardigheden en om sociale problemen te voorkomen en te voorkomen dat sommige problemen verergeren (o.a. rondom vechtscheiding/samengestelde gezinnen). Een stevigere verbinding tussen sport, welzijn en zorg ligt hierbij aan de basis waarbij het effect moet liggen in meer sociale binding, maatschappelijke participatie en integratie. Dit past binnen de doelstelling van het programma Sociale Kracht 'Iedereen doet mee'.

Sport en bewegen is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl. Het sport- en beweegaanbod is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de positieve gezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang tussen Houtense inwoners. We verleiden inwoners om te bewegen, bij verenigingen en in de openbare ruimte. Om meer mogelijkheden te creëren voor inwoners met een beperking zoeken we samenwerking in de regio. Het Jeugdsportfonds geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid  te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het stimuleren van bewegen van kwetsbare ouderen is in 2019 een speerpunt.

Sportaccommodaties zijn een randvoorwaarde om te kunnen sporten. De sportaccommodaties in Houten worden intensief gebruikt. De afgelopen tijd zijn er behoorlijke investeringen gedaan (nieuw kunstgrasveld bij sportpark de Weteringhoek en nieuwe vloer in de Molenwiek) om het niveau te handhaven. We gaan de haalbaarheid van een atletiekvoorziening – in combinatie met bestaande complexen onderzoeken.

We bevorderen het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en sportkantines en faciliteren toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen, die de verbinding met het maatschappelijk veld willen aangaan. De capaciteit en kwaliteit van de huidige sportaccommodaties blijven we voortdurend monitoren op basis van het uitgangspunt 'verantwoorde sportmogelijkheden'. Vooralsnog doen we geen nieuwe investeringen in nieuwe of uitbreiding van sportaccommodaties.
We blijven meedenken met de topsport in Houten omdat topsport kan inspireren en stimuleren.

In samenwerking met beheer openbare ruime stimuleren we bewegen in de openbare ruimte. Bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie zal bewegen in de buitenruimte als belangrijk speerpunt worden meegenomen.  

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Houtenaren hebben een gezonde leefstijl, zijn zich bewust van de invloed die zij kunnen hebben op hun gezondheid en worden gestimuleerd om deze verantwoordelijkheid zelf te nemen waardoor ze beter toegerust zijn om de uitdagingen van het leven te hanteren en daar zelf de regie over te voeren.

2.

Inwoners voldoen aan de Norm gezond Bewegen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.