Begroting 2019

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Bedrijfsvoering

2.6 Bedrijfsvoering

De noodzaak om de organisatie structureel en duurzaam te versterken manifesteert zich breed in de organisatie en vraagt na jaren van ombuigingen om een investering van circa € 1,0 miljoen. De investering is noodzakelijk om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. Met de herijking van de hoofdstructuur en sturing van de organisatie, is de organisatie zelf in staat om € 0,6 miljoen vrij te spelen. Deze financiële en formatieve ruimte wordt geherinvesteerd in de organisatie. De resterende € 0,4 miljoen is door de raad bij de besluitvorming over het financieel kader 2019-2022 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden voornamelijk ingezet om de eerder door de raad beschikbaar gestelde incidentele middelen tot en met 2019 structureel door te zetten. Het gaat om een investering op de volgende beleidsterreinen:

Tabel: inzet middelen voor structureel en duurzaam versterken van de organisatie

bedragen in euro’s

Beleidsterrein

Bedrag

Ruimtelijke ontwikkeling / omgevingswet

ca. 140.000

Informatiemanagement en -veiligheid

ca.   85.000

Duurzaamheid

ca. 100.000

Ondermijnende criminaliteit

ca.   95.000

Totaal

 400.000