Begroting 2019

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Duurzame leefomgeving

2.2 Duurzame leefomgeving

Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen.

Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen. In de loop der jaren is niet alleen het inwonertal sterk gegroeid naar bijna 50.000; dat geldt ook voor de hoeveelheid voorzieningen, waarvan veel mensen met plezier gebruik maken.

Houten is echter nog lang niet af. Eigenlijk is het nooit af. Op het gebied van duurzaamheid en energietransitie komen grote vraagstukken op ons af. De huidige, regionale vraag naar woonruimte is van dusdanige omvang en urgentie dat Houten hieraan moet en wil bijdragen. De druk die dit alles met zich meebrengt op het landschap, de bestaande infrastructuur en recreatieve mogelijkheden is groot.
De gemeente draagt hierin bij. Soms als regisseur, soms als facilitator. Zij zal dit echter nooit alleen kunnen en andere spelers zijn net zo van belang.

Het programma duurzaam omvat de thema’s wonen, commerciële voorzieningen, leefomgeving, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid & energietransitie, landschap & recreatie en cultuurhistorie en archeologie. Op al deze terreinen is veel in beweging.

Accenten zijn:

Wonen
De (regionale) druk op de woningmarkt is hoog. Recente studie wijst uit dat in de U10 circa 100.000 woningen tot 2040 moeten worden bijgebouwd. Uit de begin 2018 gepresenteerde stedenbouwkundige verkenning is gebleken dat er grote behoefte is aan extra woonruimte in onze gemeente. Uit verschillende scenario’s blijkt dat dit ook mogelijk, is al moeten er dan wel keuzes gemaakt worden over locaties en bebouwingsdichtheden. Om tot evenwichtige besluitvorming te komen wordt in 2019 een stedenbouwkundige visie voor heel Houten uitgewerkt. Doelstelling is om te komen tot een uitbreiding van Houten met 4.300 – 5.300 woningen. Hiervan zullen circa 1.500 – 2.000 sociale huurwoningen zijn.

Op het gebied van wonen zijn de doelstellingen uit de Woonvisie vooralsnog het uitgangspunt: voldoende en veelzijdig aanbod passend bij de vraag. Dit betekent aanbod voor veel verschillende doelgroepen, met speciale aandacht voor middenhuur.

Commerciële voorzieningen
Nu de aanpassingen aan Het Rond zijn voltooid wordt vol ingezet op het terugdringen van de leegstand en het vergroten van de bezoekersaantallen. Dit gebeurt onder andere door het uitwerken van de plannen uit de zogenaamde ‘kansenkaart Het Rond’. Ook het verder op de kaart zetten van de horeca in Houten, voor zowel de eigen inwoners als bezoekers, is van belang.

Leefomgeving
Ecologie, biodiversiteit en duurzaamheid zijn de uitgangspunten bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Voor een goede borging hiervan ontwikkelen we een totaalvisie, die ook als bouwsteen dient bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties. We willen een integrale visie op klimaatadaptatie ontwikkelen over veiligheid, hitte, droogte en wateroverlast.

Voor de beeldkwaliteit en beleving van de openbare ruimte kijken we kritisch op welke plekken meer onderhoud en onkruidbestrijding nodig is. Bij onkruidbestrijding zet de gemeente in op de meest milieuvriendelijke aanpak. Ook het nieuw maaibeleid zal hierin een rol vervullen.

Duurzaamheid & energietransitie
Het programma Duurzaam Houten wordt afgerond in 2018. Dit betekent dat er in 2019 nieuwe piketpalen geslagen worden, met als basis de nieuwe Klimaatwet. Samen met de Houtenaren wordt een Houtens Klimaatplan vastgesteld. Hierin komen zowel de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie aan bod. Daarnaast is Houten is één van de trekkers voor de Regionale Energie Strategie(RES) in U16-verband.

Landschap, natuur & recreatie
We vinden aandacht voor het (cultuurhistorisch) landschap erg belangrijk. We maken een plan voor de verbetering van biodiversiteit en groen. We werken samen binnen de Kromme Rijnstreek om landschapsensembles te versterken. In het kader van het project Sterke Lekdijk brengen we meekoppelkansen in die betrekking hebben op landschap en natuur. Voor deze ambities hebben we het fonds Buitengebied.

Op het terrein van recreatie is sprake van een enorme activiteit aan initiatieven, in verschillende fases van ontwikkeling.

Cultuurhistorie & archeologie
Cultuurhistorie en archeologie zijn belangrijke dragers van de geschiedenis, en spelen een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. In 2019 wordt er nieuw cultuurhistorisch en archeologisch beleid opgesteld.