Begroting 2019

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Goede bereikbaarheid

2.3 Goede bereikbaarheid

Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur en de bereikbaarheid van Houten.

Houten ligt prachtig centraal in Nederland en is onlosmakelijk verbonden met de populaire Utrechtse regio. De verkeersstromen in deze bloeiende regio nemen toe. Willen we Houten bereikbaar en leefbaar houden, dan moeten we op zoek naar goede en schone vervoersalternatieven. Dit draagt ook bij aan de doelen voor de energietransitie. Als Fietsstad van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets. Maar we stimuleren ook ander schoon (openbaar en/of elektrisch) vervoer.

Bereikbaarheid autoverkeer
Voor de bereikbaarheid van Houten zijn externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk, van groot belang. Regionaal wordt de komende jaren flink geïnvesteerd. Zo wordt vanaf 2020 de Ring Utrecht (A27/A12) aangepast.

Vanaf 2020 gaat men ook aan de slag met de verbreding van de A27 richting Breda. Tussen Houten en knooppunt Hooipolder komen er twee rijstroken richting het zuiden bij. Na afronding van deze werkzaamheden wordt een nieuwe fietsbrug over de Lek aangelegd. Op termijn leidt dit tot een nieuwe snelle fietsverbinding tussen Houten/Nieuwegein en Vianen.

In 2015 is A12 Salto geopend (N421) met een nieuwe directe aansluiting van Houten in westelijke richting op de A12. Inmiddels is Rijkswaterstaat ook akkoord gegaan met de realisatie van een aansluiting van de N421 op de A12 richting Arnhem (alleen in oostelijke richting, dus er komt een driekwart aansluiting). Begin 2018 is een bestuursovereenkomst gesloten tussen de provincie en de gemeenten Houten en Bunnik met daarin het integraal maatregelpakket dat nodig is voor regionale bereikbaarheid en een leefbaar buitengebied van Houten en Bunnik.

Fietsstad
De uitverkiezing tot Fietsstad van Nederland hebben we met name te danken aan de goede fietsvoorzieningen binnen de Rondweg en onze fietstransferia. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, en  meer mensen in Houten op de fiets stappen voor ritten korter dan 7,5 kilometer, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Verder heeft Houten de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Dit vraagt met name verbeteringen in het buitengebied. We willen de aandacht die de titel Fietsstad van Nederland oplevert, maximaal verzilveren en ons als een uitstekende ambassadeur voor de fiets manifesteren.

In 2017 is de mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op een vijftal pijlers: meer fiets, meer vervoer over water, meer collectief (openbaar) vervoer, een goede autobereikbaarheid in de zuidwesthoek van het eiland en afnemende automobiliteit op de rest van het eiland. De komende jaren werken we verder aan de realisatie van de mobiliteitsvisie. De visie kent 22 uitvoeringsprojecten.

Openbaar vervoer
We willen ook de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten. Maar ook aan de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik maken van auto of fiets (sociale doelstelling van het openbaar vervoer voor doelgroepen als ouderen, jongeren en minder validen) en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen.