Begroting 2019

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Betrokken bij de samenleving

2.5 Betrokken bij de samenleving

In het programma betrokken gaat het om de mate waarin en de wijze waarop het bestuur de behoefte van de Houtense inwoners signaleert en vertaalt naar passend beleid.

We willen een persoonlijke overheid zijn die de mens centraal stelt. We ondersteunen en handelen naar wat mensen nodig hebben, passend bij onze verantwoordelijkheid als overheid. De dienstverlening is laagdrempelig en bij voorkeur digitaal. Daarnaast blijft telefonisch en persoonlijk contact altijd mogelijk.

Het programma Betrokken bij de samenleving omvat de thema’s Politiek en bestuur en Dienstverlening. In het onderstaande wordt kort aangegeven wat we deze bestuursperiode belangrijk vinden.

Politiek en bestuur
Voor het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zetten we in op burgerparticipatie en het ondersteunen van initiatieven in de Houtense samenleving. We streven naar meer dialoog tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Dat doen we in 2019 onder andere door te starten met de ontwikkeling van een samenlevingsagenda en te komen tot een zichtbare en integrale aanpak in de wijken en kernen van Houten; dichtbij de inwoners. Samen met de raad gaan we op zoek naar manieren om de verhouding tussen raad en college, het dualisme, het debat en de rondetafelgesprekken meer vorm en inhoud te geven.

Dienstverlening
Het Rijk heeft zich tot doel gesteld dat burgers en ondernemers het recht hebben om digitaal zaken te doen met de overheid. In de gemeente Houten is de (digitale) dienstverlening van hoog niveau en zijn de meest gevraagde producten voor burgers en ondernemers digitaal beschikbaar.
Een aantal mensen is echter laaggeletterd, dan wel digitaal niet of minder vaardig. Aan deze mensen worden alternatieven geboden. Bovendien is het belangrijk dat de gemeente op een eigentijdse en begrijpelijke manier communiceert met de inwoners. Brieven van de gemeente zijn daarom geschreven in begrijpelijke taal.