Begroting 2019

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Samen Leven

2.1 Samen Leven

Onze sociale omgeving
Houten is een inclusieve gemeenschap, waarin iedereen een veilig en zinvol bestaan kan leiden en volwaardig naar vermogen deelneemt aan de samenleving.

Inclusie is de rode draad van de transformatie in het sociaal domein, of het nu gaat om het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimte, de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, het verkleinen van gezondheidsverschillen of de aandacht voor passend onderwijs. Alle sectoren binnen het sociaal domein, inclusief sport en cultuur, leveren daar een bijdrage aan.

We gaan de ondersteuning binnen het sociaal domein efficiënter en effectiever organiseren, zodat we passende ondersteuning kunnen blijven bieden voor wie dat echt nodig heeft. We werken toe naar een praktijk die ‘zo thuis mogelijk’ is. Daarbij zal  integraal werken over verschillende leefgebieden van de inwoner (werk, inkomen, wmo, jeugd, onderwijs etc.) en financiering versterkt worden. Deze transformatie komt tot stand in samenwerking en co-creatie tussen gemeente, sociaal team en partners en inwoners.

Door inhoudelijke ontwikkelingen (decentralisatie Beschermd wonen per 2021) en financiële knelpunten op korte termijn (i.h.b. binnen jeugdhulp) worden de wenselijkheid en de noodzaak om zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners integraal en thuis nabij te organiseren nog groter.

Drie bewegingen staan centraal:

  1. Inwoners met vragen worden ondersteund met oog voor meerdere leefgebieden (werk, inkomen, wmo, jeugd, onderwijs etc.) We stellen de inwoner centraal. Dat betekent dat de dienstverlening aansluit bij de vraag, de behoeften en de mogelijkheden van de inwoner. We willen dat inwoners en gezinnen ervaren dat hulp en ondersteuning integraal worden aangeboden en daarmee effectiever worden (ingezet).

In 2019 ontwikkelen we daarom ook de Coördinatie van zorg (zie deelprogramma toegang en transformatie). Het principe 1 gezin/1 plan is een concrete uitwerking hiervan. Dit kan uiteindelijk door efficiëntere en effectievere inzet van de hulp ook kostenbesparend werken.

Ook werken we in 2019 aan verdere ontschotting tussen de leefgebieden Werk, Jeugd en Wmo: We gaan de dienstverlening gericht op werk meer lokaal en op maat ontwikkelen en zodoende beter integreren binnen het gehele sociaal domein. In 2019 organiseren we daarom een follow up van de Houtense Werktafel: een pilot waarin 20 Houtense werkzoekenden, die veelal een uitkering hebben, zelf verantwoordelijk worden voor het prioriteiten stellen in en faseren van hun zoekproces naar betaald werk.

  1. Vernieuwing en versterking van eenvoudig te vinden preventieve zorg Om de strategische doelen gericht op gezondheid en versterking van zelfredzaamheid te kunnen realiseren, is het belangrijk dat er voor inwoners dichtbij huis (in de nulde lijn) een passend aanbod aan vrij toegankelijke voorzieningen beschikbaar en vindbaar is,

Daarbij is het essentieel dat de samenredzaamheid van de Houtense gemeenschap versterkt wordt. Mensen die in de wijken actief zijn met eigen acties en projecten maken de buurt leuker, aantrekkelijker en socialer: Het ondersteunen en versterken van burgerinitiatieven is daarom belangrijk.

  1. Innovatie van (tweedelijns) zorg met  meer ruimte voor lokale woonzorginitiatieven

De transformatie van de tweedelijns zorg en ondersteuning, houdt in dat de zorg meer lokaal, en integraal wordt aangeboden. We willen ook dat mensen met een (tijdelijke) beperking, psychische of psychiatrische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen. Dat doen we door het geschikt maken en houden van de woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen, en door het vernieuwen van de zorg.

In deze beweging gaat het enerzijds om het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten, en anderzijds om het versterken van de coördinatie van zorg,

In 2019 kunnen we  een aantal keuzes maken. Keuzes voor vernieuwing van de bekostiging (0e, 1e en 2e lijn), de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en de ombouw van jeugdhulp (met verblijf). Verder willen we in 2019 de opgedane ervaringen uit de verschillende sociale pilots  integreren in een nieuwe werkwijze. De evaluatie van het Programma Sociale Kracht, samen met die van de verschillende beleidskaders is daarbij belangrijk  richting 2020.

In 2019 ligt de focus verder op versterking van  preventieve activiteiten (en de versterking van de onderlinge samenhang daarvan) en het vernieuwen van de bekostiging van deze activiteiten (welzijn en preventie). In 2019 wordt ook de ontwikkeling richting inclusief onderwijs doorgezet.