Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 5: Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving

Doelstelling 5

Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

5

% Inwoners dat zich inspant voor de eigen buurt

Monitor Sociale Kracht*

X

61% (6% intensief 55% incidenteel)

58% (8% intensief 50% incidenteel)

61%

61%

5

Aantal nieuwe adoptielocaties

Afdeling BOR

30

24

45

30

45

5

Aantal door wijkcoördinatie gefaciliteerde bewonersinitiatieven in de openbare ruimte

Afdeling BOR

X**

X**

30

30

30

* De Monitor Sociale Kracht biedt ook inzicht in de aanverwante indicator “Sociale Kracht" die o.a. betrekking heeft op "de samenhang in de buurt” (zie programma Samen leven).

** Werd voor 2017 niet bijgehouden.

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven waarbij bewoners zelf aan de slag gaan met natuur, groen en fysieke elementen in hun directe omgeving zoals zelfbeheer in het kader van Ons Buiten.
  • Bewoners informeren en betrekken bij participatiemogelijkheden bij grotere aanpassingen in de openbare ruimte.
  • Plaatsen van enkele artikelen in het Groentje over succesvolle (bewoners-)initiatieven.
  • Uitvoering van het project "Sterke Buurten" waarbij buurtinitiatieven financieel en eventueel ook praktisch worden gesteund door o.a. opbouwwerkers, vrijwilligers en professionals (zzp-ers). Hiermee dragen we bij aan de Sociale samenhang in de buurt.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

5

30 publicaties van bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie op Instagram.