Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 4: Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen

Doelstelling 4

Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

4

% Wegverharding dat voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm (B) voor onkruid in verharding

Adviesbureau*

70%

70%

X**

80%

80%

4

Aantal gevallen van wateroverlast in de openbare ruimte, met schade voor mens of milieu

Afdeling BOR

0

0

0

2

2

4

% Inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is

Monitor Sociale Kracht

X

75%

78%

75%

75%

*Sinds 2015 wordt de beeldkwaliteit van een aantal aspecten van de openbare ruimte van mei t/m oktober gemonitord door een extern bureau
**Er zijn geen gegevens beschikbaar. Zie collegebrief 13-2-2018 over stand van zaken rapport monitoring beeldkwaliteit.

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Onderhoud conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader.
  • Extra inzet op het verwijderen van onkruid op straat. Dit gebeurt milieuvriendelijk (machinaal en thermisch).
  • Organisatie van reguliere schoonmaakacties met bewoners, zoals de landelijke opschoondagen (samen met Viveste), Burendag, de schone scholenactie, de kerstboominzameling en de vuurwerkafval inzameling.
  • Ondersteunen van spontane bewonersacties om zwerfvuil te verwijderen.
  • Samen met de partners van het Water Innovatie Netwerk (Winnet) werken we aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer in de afvalwaterketen. Ook is er in Winnet-verband aandacht voor de waterkwaliteit en de gewenste aanpassingen als gevolg van de klimaatverandering.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

4

Opstellen en vaststellen nieuw Water- en Rioleringsplan met besluitvorming over het gewenste beschermingsniveau tegen hevige neerslag in de openbare ruimte, inclusief bijbehorende maatregelen en kosten. Participatie en afstemming met het op te stellen klimaatplan zijn hierbij een belangrijke aandachtspunten.