Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken

Doelstelling 2

Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

2

% groen en water dat voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm*

Adviesbureau**

80%

97%

X***

80%

80%

*Beeldkwaliteitsnormen: graslengte binnen de bebouwde kom max 15 cm, plantsoenen in centrum niveau A/B, overige gebieden niveau C, zwerfvuil in groen en water: niveau B
**Sinds 2015 wordt de beeldkwaliteit in de zomermaanden gemonitord door een extern bureau.
***Met betrekking tot 2017 zijn geen gegevens beschikbaar. Zie collegebrief 13-2-2018 over stand van zaken rapport monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte.

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Beheer en onderhoud van water en groenvoorzieningen conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader.
 • Voor de beeldkwaliteit en beleving van de openbare ruimte kijken we kritisch op welke plekken meer onderhoud en onkruidbestrijding nodig is. Bij onkruidbestrijding zet de gemeente in op de meest milieuvriendelijke aanpak.
 • Beplanting in het water wordt één keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Voor een aantal door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangewezen watergangen geldt een frequentie van twee keer per jaar. Dit betreft zogenaamde primaire watergangen die essentieel zijn voor de doorstroming van het water.
 • Eénmaal per 8-10 jaar worden de watergangen gebaggerd (mede afhankelijk van de resultaten van de diepteschouw in het kader van de keur).
 • Beheer van bomen (bijvoorbeeld bij verzoeken van bewoners om bomen te verwijderen).
 • De gemeente draagt bij aan het onderhoud van bomen met bijzondere waarden (onder andere  monumentale bomen) op particulier terrein.
 • Overtollige bestrating verwijderen (o.a. op verzoek van bewoners) en boomspiegels vergroten, met het oog op de gewenste vergroening.
 • Plantsoenen omvormen bij klachten van bewoners en/of indien de beplanting aan vervanging toe is.
 • We bestrijden explosief woekerende exotische (water)planten, zoals de Japanse duizendknoop.
 • Bij de bestrijding van ziekten en plagen (zoals eikenprocessierupsen, spinselmot en luizen) gebruiken we uitsluitend biologische methoden.
 • We ondersteunen scholen actief bij het vergroenen van schoolpleinen en/of de aanleg van moestuinen.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

2

Het voor het tweede jaar inventariseren van de voortgang van de essentaksterfte en op basis daarvan bepalen van de noodzaak om essen te vervangen en op welke termijn dat zou moeten gebeuren.

2

Aanleg van minimaal twee nieuwe bloemenweides.

2

Opstellen uitvoeringsplan baggeren als onderdeel van een nieuw Water- en Rioleringsplan.

2

Het opstellen van een uitvoeringsplan bomen op basis van de Beleidsnota bomen 2017-2020.

2

Opstellen plan voor herplant van bomen die de droge zomer van 2018 niet hebben overleefd.

2

Een voorstel doen voor een gewijzigd maaibeheer voor de Rondwegwal ten behoeve van de flora en fauna binnen de financiële middelen.