Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Houten is een modelstad om trots op te zijn: ontspannen wonen met groenzones, een fietspadenstelsel, de centrumgebieden in een prachtig open landschap met de kleine kernen en in nabijheid van de grote stad met bijbehorende culturele en stedelijke voorzieningen. Houten is hierdoor een sterk merk in de regio en een populaire plek om te wonen. Houten Vinex wordt de komende collegeperiode afgebouwd en wij zullen herstructurerings- en transformatieprojecten blijven stimuleren. Dit doen wij met het Programma Ruimte 2017 - 2019 als kader waarin zowel planprocessen als inhoud zijn uitgewerkt.

De populariteit van Houten als woongemeente heeft ook een keerzijde, er is namelijk een tekort aan verschillende woningentypen in uiteenlopende sectoren. Onder andere uit de onlangs opgeleverde Stedenbouwkundige Verkenning is duidelijk geworden dat Houten te maken krijgt met lokale opgaven zoals de vergrijzing van de bevolking. Daarnaast is Houten onderdeel van de sterk groeiende regio Utrecht. Uit de meest recente studie blijkt dat in de U10 circa 100.000 woningen tot 2040 moeten worden bijgebouwd.  Als vervolg op de verkenning en als antwoord op de opgaven zal in deze collegeperiode een Stedenbouwkundige Visie worden uitgewerkt.

Hieronder zijn hoofd (1) en subdoelstellingen (2 t/m 7) opgenomen inclusief de acties/ontwikkelingen en projecten die bijdragen aan een doel. In het Programma Ruimte 2017-2019 is Houten verdeeld in 5 gebieden: I Houten-Noord, II Houten-Zuid, III Werk- en Voorzieningengebieden, IV Eiland van Schalkwijk en V Buitengebied Kromme Rijn. Indien een ambitie een bepaald gebied betreft wordt dit inzichtelijk gemaakt in de kolom “gebied”.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma) en de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn.

2.

Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.

3.

Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

4.

Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

5.

Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

6.

Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

7.

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten.

Hieronder wordt het deelprogramma uitgewerkt, hierbij wordt aangegeven in welk gebied een actie, ontwikkeling of project plaatsvindt en aan welke doelstelling deze bijdraagt.

Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project

Prestatie-indicatoren

1

-

Opstellen van een stedenbouwkundige visie (als vervolg op de uitgevoerde verkenning). Dit inclusief een regionale afstemming

Afronden van de visie in 2019

1

I. Houten-Noord

Transformatie Wegwijzer-Den Oord (Lupine-Oord)

Selecteren ontwikkelaar en na besluitvorming (planologisch) start bouw

1

I. Houten-Noord

Transformatie Kleine/Grote Geer

Besluitvorming (planologisch) en start bouw

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Tull en 't Waal

Start realisatie woningbouw van in totaal 42 woningen

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Wickenburgselaan

Vanuit het woningbehoefteonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een mix van woningen voor de doelgroepen (leefbaarheid). Goedkeuring door Raad woningbouwprogramma

1

-

Formuleren van algemene randvoorwaarden voor nieuwbouwprojecten (Centrum Het Rond, Molenzoom en Koppeling - De Schaft)

Randvoorwaarden worden uiterlijk in Q1/2019 vastgesteld

1/2

I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid

Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen veranderlocaties

Minimaal vijf projecten per jaar faciliteren die aan de doelstelling bijdragen

1/2

II. Houten-Zuid

Loerik VI: planontwikkeling woningbouw (van NS-spoor tot Beusichemseweg/ Hofspoor)

Na besluitvorming startnotitie Loerik VI; selectie marktpartij en projectplan start nieuwbouw: 4e kwartaal 2019

1/2

II. Houten-Zuid

Grassen Noord (Hofstad III): plannen aanpassen aan nieuw beleid (Woonvisie, Programma’s Duurzaam en Ruimte e.d.)

Besluitvorming herziening exploitatieplan (onder voorbehoud van instemming eigenaar) en afwijkingen bestemmingsplan: 4e kwartaal 2018/1e kwartaal 2019. Uitvoering bodemsanering, bouwrijpmaken en start realisatie 1e fase (166 woningen): 2019. Idem planontwikkeling fase 2 (circa 142 woningen)

1/2

II. Houten-Zuid

Hofstad IVb: woningbouw faciliteren marktpartij (bouwclaim)

Afronden bestemmingsplan-procedure: 1e helft 2019. Bouwrijp maken: 1e helft 2019. Start bouwen: 2e helft 2019

1/2

II. Houten-Zuid

Eikenhout: planontwikkeling woningbouw

Na besluitvorming projectplan: start nieuwbouw ouderenhuisvesting: 2e kwartaal 2019

1/2

II. Houten-Zuid

Hofspoor (oostzijde): planontwikkeling woning/zorgbouw

Na besluitvorming start nieuwbouw 37 zorgunits: 1e kwartaal 2019

1/2

II. Houten-Zuid

Beusichemseweg (oostzijde): planontwikkeling woningbouw

Na besluitvorming start nieuwbouw 12 starterswoningen: 4e kwartaal 2019

1/2

II. Houten-Zuid

Schoolwoningen Beekmos: onderzoek planontwikkeling / transformatie

Na besluitvorming keuze planontwikkeling start realisatie: 1e kwartaal 2019

1/2/3

I. Houten-Noord

Voor een deel van het gebied de Molenzoom wordt plan ontwikkeld om tot een samenhangende gebiedsontwikkeling te komen met minder leegstand kantoren

Besluitvorming over de gebiedsontwikkeling inclusief openstelling van bijbehorende GREX

1/2/3

I. Houten-Noord

Voor Het Rond worden, op basis van de door Alterra, Viveste en gemeente opgestelde Kansenkaart diversen alternatieven voor upgrading van het winkelcentrum uitgewerkt

Er wordt een concreet transformatieplan uitgewerkt en voor besluitvorming aangeboden betreffende het noordwestelijk deel

1/2/3

I. Houten-Noord / Oude dorp

Er wordt een samenhangend plan opgesteld om het autogebruik en het parkeren op het Plein terug te dringen. Dit in relatie en samenhang met diverse ruimtelijke ontwikkelingen

Het opstellen van een concreet plan voor herijking van verkeersstromen en woningbouwontwikkelingen in samenhang voor het Oude Dorp

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Sport- en werklandschap Meerpaal uitgifte van kavels

In 2019 worden minimaal twee kavels van het Werklandschap uitgegeven

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Nadere invulling geven aan de visie op de Schaft

In het gebied Koppeling-De Schaft worden zowel woon- als werkprojecten gerealiseerd

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Uitgifte kavels op Kruisboog en Weteringhoek

In 2019 worden nieuwe projecten in de voorzieningengebieden gerealiseerd, gericht op nieuwe doelgroepen

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Tot uitvoering brengen van de Omgevingsvisie Kromme Rijn

Na evaluatie (eind 2018) doorgaan met onderdelen in eventueel aangepaste vorm

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Besluitvorming over uitbreidingsplan ’t Goy (locatie Tuurdijk)

Vaststelling van het planologisch kader in 2019

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Gezamenlijk met de inwoners van ’t Goy een Leefbaarheidsagenda opstellen

Aan de raad aanbieden van de Leefbaarheidsagenda ‘t Goy

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

2de woningbouwlocatie ’t Goy

Opstellen van een plan en openen van GREX (mede op basis van de op te stellen Leefbaarheidsagenda)

1/4/5

IV. Eiland van Schalkwijk / V. Buitengebied Kromme Rijn

Uitvoering Agenda Vitaal Platteland voor de Kromme Rijnstreek en het LEADER-programma Utrecht-Oost (Europese regeling voor ontwikkeling leef- en werk-omgeving op het platteland)

Bijdrage leveren aan initiatieven vanuit de samenleving gericht op het versterken van stad-land relaties, innovatie en duurzaamheid

1/4/5

IV. Eiland van Schalkwijk / V. Buitengebied Kromme Rijn

Uitbreiding bekabeling/glasvezel

Uitvoering in 2019

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Duurzaam behoud en versterking van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk

Gemiddeld drie projecten per jaar faciliteren die aan de doelstelling bijdragen. Dit is afhankelijk van het aanbod vanuit het gebied

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw De Wiese

Realisatie volgende fase woningbouw

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk / V. Buitengebied Kromme Rijn

Opzetten stimuleringsfonds Sociale Woningbouw buitengebieden

Besluitvorming Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw buitengebieden

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt 't Waal

Op basis van de eind 2017 in de raad vastgestelde Nota van aandachtspunten voor het recreatief knooppunt uitrollen van de vervolgstappen door recreatieschap

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Fort Honswijk

Vaststellen van de nota uitgangspunten en hierna het doorlopen van de tenderfase

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Werk aan de Waalse Wetering ten einde de beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te versterken

Ondersteunen van het initiatief van Staatsbosbeheer

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Uitvoering geven aan de integrale mobiliteitsvisie

Acties om doorgaand verkeer te weren, onderzoeken en maatregelen voor de aanleg van nieuwe fietspaden en onderzoeken en maatregelen voor vormen van collectief vervoer

1/7

-

Uitvoeren van Ruimtelijk-economische koers U10

Het oppakken van opgaven en actief bijdragen aan de uitwerking en uitvoering hiervan

1/7

V. Buitengebied Kromme Rijn

Versterken van recreatiemogelijkheden van Nieuw Wulven in samenhang met het omliggende gebied

Planologisch kader vaststellen in 2019 en aansluitend start van de uitvoering en overleg met Staatsbosbeheer over het versterken van de natuurwaarden