Begroting 2019

Samen leven

Doelstelling 4: In en om school sluit de ondersteuning aan op de leefwereld van jeugdigen

Doelstelling 4

We zetten in op een breed en toegankelijk onderwijsaanbod, waarin leerlingen gelijke kansen krijgen om thuis nabij hun talenten te kunnen ontplooien en goed voorbereid worden om zich te ontwikkelen tot zelfredzame inwoners.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

4

Deelname speciaal onderwijs (basis en voorgezet onderwijs) Houtense jeugd (%)

Regionale leerlingenadministratie

2,2%

2%

1,9%

1,8%

1,7%

4

Onderwijs: Absoluut verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jaar (BBV)*

Duo

0

0,43

0,64***

0,4

0,4

4

Onderwijs: Relatief verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jaar (BBV)**

Duo

29,71

14,46

13,50***

15

15

4

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% van het totaal aantal leerlingen 12-23 jaar) (BBV)

DUO dienst uitvoering onderwijs

X

1,2%

nnb

1,5%

1,5%

4

Kinderen met een VVE indicatie dat gebruik maakt van VVE (%)

JGZ / Peuteropvang

90,4%

96,5%

93,1%

95%

95%

*Absoluut verzuim = een scholier is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling

**Relatief verzuim = een scholier blijft ongeoorloofd weg van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc).
*** Dit betreft schooljaar 2016-2017.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We stellen als doel dat er geen leerlingen meer zijn die thuis zitten en geen onderwijs volgen, behalve als dat medisch noodzakelijk is.
 • Van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben, krijgen meer leerlingen hulp op de reguliere school; minder leerlingen gaan daarvoor naar speciale onderwijsvoorzieningen.
 • Om het regulier onderwijs bij de ontwikkeling  naar meer inclusief onderwijs te versterken wordt jeugdhulp ook binnen scholen ingezet en zullen bij onderwijshuisvestingsplannen scholen beter op een bredere doelgroep worden toegerust.
 • We faciliteren scholen bij de ontwikkeling van maatwerk preventieprogramma’s per school.
 • Met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (de scholen hebben zich verenigd in samenwerkingsverbanden) maken we afspraken om jeugdhulp en passend onderwijs beter op elkaar af te stemmen. We willen de zorg in scholen beter gaan organiseren en willen daarbij één of meerdere Onderwijs Zorg pilots in Houten te ontwikkelen.   
 • We werken op lokaal en regionaal niveau samen met het onderwijs binnen de thuiszittersaanpak Lekstroom.
 • We ondersteunen jongeren bij een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt.
 • We zetten we in op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden (preventie van laaggeletterdheid), dat doen we door:  
  • Peuters die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een taalachterstand vanuit het consultatiebureau te verwijzen naar het voorschoolse educatieve programma binnen de peuteropvang. Deze peuters hebben recht op extra dagdelen peuteropvang.
  • Voorleesbeleid binnen de kinderopvang extra te stimuleren.
  • Met lokale partners een integrale aanpak te ontwikkelen om de onderwijskansen van kinderen met een (Nederlandse) taalachterstand te vergroten.
  • Om laaggeletterdheid in de bredere zin te bestrijden wordt vanuit het regionaal programma educatie voor de komende jaren ingezet op  de doorontwikkeling van het Taalhuis Lekstroom. In Houten komen er meer en een breder aanbod van diverse cursussen. Er wordt ingezet om meer laaggeletterden te bereiken en toe te leiden naar het formele taalaanbod.
 • Binnen de kaders van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) en op grond van de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van onderwijsinstellingen zien wij toe op een passende en adequate huisvesting van scholen. De 4 leidende principes uit het SHP worden daarbij gehanteerd: sober en doelmatig, capaciteitsbeheersing, duurzaamheid en kwaliteit en multifunctionele accommodaties. Dat doen we door:    
 • Met de besturen van de fusieschool Klavertje Vier/De Brug en de Van Harte school een programma en investeringsbehoefte op te stellen om te komen tot een renovatie/uitbreiding/nieuwbouw van de schoolgebouwen.
 • Te streven naar de realisatie van een nieuwe unilocatie voor het Montessori onderwijs
 • Bij aanpassingen/vernieuwing van schoolgebouwen te streven naar een volledige energieneutraliteit.
 • Bij aanpassingen van schoolgebouwen creëren we meer mogelijkheden voor inclusief onderwijs, denk aan het realiseren van meer invalidentoiletten en prikkelarme ruimtes.
 • Voor alle schoollocaties aandacht te hebben voor groene en rookvrije schoolpleinen.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

4

Aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer

Afdeling Samenleving

162

153

151

150

150

4

Aantal leerlingen dat binnen de regeling leerlingenvervoer gebruik maakt van openbaar vervoer

Afdeling Samenleving

11

11

9

10

10

DoelOmschrijving

4

We maken samenwerkingsafspraken met Jeugdgezondheidszorg, Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen optimaal te ondersteunen, die gericht zijn op de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs.

4

We ontwikkelen een Onderwijszorg Arrangement op speciaal basisonderwijs de Wissel en laten andere scholen in Houten meeprofiteren van het ondersteuningsaanbod.