Begroting 2019

Samen leven

Doelstelling 1: Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken hierbij gebruik van hun sociaal netwerk

Doelstelling 1

Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken hierbij gebruik van hun sociaal netwerk.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

Cliënten (jongeren/ouders) kunnen beter hun problemen oplossen (%)

CEO Jeugd

50%

X

51%

50%

50%

Betrokkenheid verbonden partijen

GGDrU wil dat iedereen zijn eigen talenten kan ontwikkelen en ontplooien, en dat iedereen kan meedoen. Hiertoe werkt GGDrU aan thema’s als alcohol, drugs, roken, weerbaarheid, overgewicht, bewegen, voeding, seksuele ontwikkeling, eenzaamheid en depressie. Samen met andere partijen zoals gezondheidszorgorganisaties, scholen en sportorganisaties, investeert GGDrU in preventie. De Jeugdgezondheidszorg geeft preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, individueel of in groepen, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het stimuleren van netwerken van onderlinge ondersteuning, bijvoorbeeld door vervangende gezinsvormen.
  • Laagdrempelig aanbod bieden van opvoed- en opgroeivragen en opvoedondersteuning in Houten.
  • Inzicht vergaren in behoeftes van ouders in Houten met betrekking tot lichte opvoed- en opgroeivragen en opvoedondersteuning.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

1

We organiseren samen met jongeren een jongerentop. We halen hiermee signalen op van jongeren zelf om het gemeentelijk beleid beter aan te laten sluiten op hun behoeften.