Begroting 2019

Samen leven

Doelstelling 2: Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is

Doelstelling 2

Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

2

Ervaring uitvoering zorg: verschillende organisaties werken altijd goed samen (vaak/altijd) (%)

CEO Jeugd

59%

X

64%

65%

65%

2

Aantal jeugdigen residentiële jeugdhulp

Regionale backoffice / ADD-monitor

70

70

58

55

50

2

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp (%) (BBV)*

CBS

7,6/8,2%

8,1/8,8%

8,0/8,5%

9,9%

10%

2

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV)*

CBS

0,8/0,6%

0,6/0,6%

0,7/0,6%

0,7%

0,7%

2

Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV)*

CBS

0,2/0,2%

0,1/0,2%

0,2/0,2%

0,2%

0,2%

2

Ik kan de hulp krijgen die ik nodig heb (jongeren) (vaak/altijd) (%)

CEO Jeugd

78%

X

78%

78%

78%

*Nieuwe berekeningswijze vanaf 2018. Het betreft halfjaarlijkse cijfers.

Betrokkenheid verbonden partijen

GGDrU zorgt dat jongeren en ouders de jeugdgezondheidszorg weten te vinden voor antwoord op alledaagse vragen, praktische tips, bij kleine zorgen maar ook met ingewikkelde problemen. Positieve gezondheid is het uitgangspunt in het werk van GGDrU, maar als het leven zo tegenzit dat het even niet lukt om zelfredzaam te zijn, dan biedt GGDrU ook een vangnet. GGDrU sluit aan bij wat ouders en jongeren zelf weten en kunnen. GGDrU wil dat zij zoveel mogelijk meedoen in het normale leven. Ouders bepalen de intensiteit en vorm van het contact, en GGDrU pakt haar rol en verantwoordelijkheid. De jeugdgezondheidszorg onderzoek kinderen op mogelijke aangeboren afwijkingen, vaccineert tegen ziektes en volgt ze in hun ontwikkeling van geboorte tot het 18e jaar. De jeugdgezondheidszorg beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en betrekt direct de juiste zorg of hulp.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het bieden van algemene- en maatwerkvoorzieningen, aansluitend op de mogelijkheden van de eigen kracht en daarbij gebruikmakend van het sociaal netwerk.
  • Toerusting van professionals om opvoed- en ontwikkelingsvragen te signaleren en daar actief op in te spelen.
  • De transformatie binnen de jeugdhulp moet verder gestalte krijgen waarbij we er van uit gaan dat we in 2022 andere vormen van hulp en zorg hebben ontwikkeld die lokaal dichtbij, tijdig, passend en goedkoper zijn. Uitgaande van de visie dat hulp en opvang binnen gezinnen prevaleert ten opzichte van uit-huis plaatsen.
  • In het kader van de programmalijn ‘Voorkomen is beter’ (zie deelprogramma Toegang en transformatie) ligt de focus in 2019 op de vernieuwing en versterking van het preventief aanbod in Houten. Daarin besteden we ook aandacht aan preventie rondom (v)echtscheiding en samengestelde gezinnen.
  • We zetten alle zeilen bij om de kostenstijging van jeugdhulp duurzaam terug te dringen. De komende jaren staan we voor een forse opgave om de uitgaven in het sociaal domein in lijn te brengen met de begroting. Hier zetten we een pakket van lokale en regionale maatregelen op in.
  • We zetten in op tijdige voorbereiding van ondersteuningstrajecten voor jongeren die de leeftijd van 18 naderen.
  • We verbeteren de vindbaarheid en zichtbaarheid van het huidige preventieve aanbod in Houten.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

2

We stellen binnen de regio Lekstroom een plan op, waarin wij beschrijven hoe we de middelen uit het Transformatiefonds de komende jaren kunnen inzetten ten behoeve van de transformatie van het zorglandschap.