Begroting 2019

Samen leven

Doelstelling 3: De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd

Doelstelling 3

De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

3

Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) (BBV)

WSJG

0,78%

X

nnb

0,75%

0,74%

3

Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren 12 - 17 jaar (BBV)

Bureau Halt / WSJG

69,9

82,4

108

80

80

Betrokkenheid verbonden partijen

De jeugdgezondheidszorg levert een bijdrage aan het schoolgezondheidsbeleid en aan collectieve preventie door een vaste plek binnen de zorgstructuur van een school (vanuit haar specifieke kennis van de gezondheid van jeugdigen) in te nemen en door adviezen uit te brengen. Naast de verbinding tussen onderwijs en jeugdbeleid is er ook de relatie met de veiligheidsketen. De samenwerking tussen GGDrU, het Sociaal Team, CJG en overige partners bestaat in het belang van jeugdigen en de maatschappelijke wens multiprobleemsituaties met een sterk risico op criminaliteit eerder en in gezamenlijkheid aan te pakken. Daarnaast ondersteunt de jeugdgezondheidszorg de gemeente bij visievorming door kengetallen aan te leveren uit de gegevens die de JGZ verzamelt tijdens contactmomenten, door ogen en oren open te houden, en/of de resultaten van monitoronderzoeken zoals de jeugdmonitor.

De jeugdgezondheidszorg van GGDrU adviseert daarnaast over de aanpak van huiselijk geweld. In 2019 gaat de aandacht vooral uit naar preventie en snel signaleren. GGDrU ondersteunt bij het uitvoeren van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. GGDrU is de schakel tussen verschillende overlegpartijen. Er komt een regiocoördinator Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, GGDrU organiseert een conferentie en besteedt aandacht aan een betere aansluiting met Veilig Thuis.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het bieden van passende hulp en een sluitende keten waarbij iedereen weet hoe om te gaan met signalen van onveilige situaties (o.a. door gebruik van de verwijsindex[1]).
  • Signalerende instanties zoals scholen, kinderdagverblijven en hulpverleningsinstanties in de veiligheidsketen weten welke rollen en verantwoordelijkheden ieder heeft en kunnen elkaar tijdig vinden bij signalen over kind en veiligheid (o.a. door gebruik van de verwijsindex).
  • Hulpverleners voor volwassenen zijn zich bewust van de mogelijke gevolgen van volwassenenproblematiek voor de kindveiligheid en spelen hier actief op in (o.a. door gebruik van de verwijsindex) (follow-up Rapport Samenwerkende Inspecties Jeugd). Hier wordt aandacht aan besteed tijdens de trainingen Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die door de gemeente geïnitieerd worden.
  • Extra ondersteuning wordt ingezet om de handelingsverlegenheid bij de aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te verminderen en gesprekstechnieken te versterken.
  • Het Afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid werkt systematisch via het 7-stappenmodel[2]. Daarmee richt het overleg zich niet alleen op groepen en overlast maar ook op individuen. Vanuit dit overleg wordt de verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid. Daar waar nodig wordt door partners in dit overleg overwogen een individu aan te melden voor persoonsgerichte aanpak (zie ook het programma Veilig).

[1]  Systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken
[2] Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken van de meldcode. In dit afwegingskader staan vragen die de beroepskracht helpen bij het bepalen of een melding bij Veilig Thuis wel of niet noodzakelijk is. Dit is in ieder geval noodzakelijk als er vermoedens zijn van acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

3

Aantal registratie in verwijsindex*

Jaarverslag verwijsindex

3 (30)

133 (59)

201 (107)

210 (212)

220 (115)

3

Aantal matches in verwijsindex*

Jaarverslag verwijsindex

40 (25)

122 (44)

240 (76)

250 (78)

260 (80)

* De aantallen tussen haakjes zijn unieke cliënten / dossiers.

DoelOmschrijving

3

15 nieuwe aandachtsfunctionarissen opleiden en 2 netwerkbijeenkomsten organiseren voor reeds opgeleide aandachtsfunctionarissen.

3

De gemeente stelt in samenwerking met scholen en hulpverleningsinstanties een overzicht op om te komen tot een verdeling van rollen en verantwoordelijkheden die een ieder heeft in de veiligheidsketen.