Begroting 2019

Samen leven

Doelstelling 2: Het netwerk van zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, dat daarmee participatie van inwoners wordt versterkt

Doelstelling 2

Het netwerk van zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, dat daarmee participatie van inwoners wordt versterkt.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

2

Participatie*

Monitor Sociale Kracht (score 1-10)

X

8,1

8,0

8,3

8,4

2

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) (%) (BBV)

WSJG

65%

66,2%

67,1%

67,6%

69%

* De score voor participatie komt voort uit de vragen die te maken hebben met het hebben van betaald werk, het volgen van een opleiding, het verrichten van mantelzorg of vrijwilligerswerk en/of deelname aan het verenigingsleven.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelopgave 2019
Inmiddels is er door ervaring en onderzoek een goed inzicht ontstaan in hoe we ervoor staan in relatie tot de transitie en transformatie en aan welke knoppen we kunnen draaien: via pilots zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Er is meer inzicht in ervaringen van klanten en er is onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van zorg en (gerelateerde) huisvesting, zowel lokaal als regionaal. Ook zijn er financiële analyses gemaakt op het gebied van jeugdhulp en Wmo om meer grip op de kosten te kunnen krijgen.

In 2019 kunnen we op basis van die inzichten een aantal wissels gaan trekken. Er liggen keuzes voor met betrekking tot vernieuwing van de bekostiging (0e, 1e en 2e lijn), de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en de ombouw van jeugdhulp (met verblijf). Verder is het van belang in 2019 om de opgedane ervaringen uit de pilots te gaan verbreden en te integreren in een nieuwe werkwijze. De evaluatie van het PSK samen met die van de verschillende beleidskaders is daarbij een belangrijk schakelmoment richting 2020.

In 2019 ligt de focus op versterking van de preventieve activiteiten in de 0e lijn (en de versterking van de onderlinge samenhang daarvan) evenals de vernieuwing van de bekostiging van de activiteiten in de 0e lijn (welzijn en preventie). In 2018 is een eerste stap gezet met de ontwikkeling richting inclusief onderwijs en in 2019 zal die ontwikkeling versterkt worden doorgezet.

Een ander belangrijk thema is de ombouw van de 2e-lijnszorg (jeugdhulp en wmo), waarbij ruimte voor lokale (en regionale) nieuwe woon-zorgconcepten optimaal worden benut. Voldoende (getransformeerde) huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de transformatie van het aanbod van zorg en ondersteuning.

De volgende stap in de transformatie is om ook de dienstverlening gericht op werk meer lokaal en op maat te gaan ontwikkelen en zodoende beter te integreren binnen het gehele sociaal domein. In 2019 organiseren we daarom een follow-up van de Houtense Werktafel en starten we een pilot, waarin we 20 inwoners van Houten die werk zoeken en veelal een uitkering hebben, zelf de verantwoordelijkheid geven om prioriteiten te stellen en fasering aan te brengen in het zoekproces naar betaald werk.

Wat gaan we ervoor doen?

  • We evalueren de visies op Wmo, Jeugd en Gezondheid samen met het PSK in onderlinge samenhang (begin 2019), om vervolgens voor de periode 2020 en volgende jaren een geïntegreerd document (inclusief werk en inkomen) aan de raad voor te leggen.
  • We vergroten de vindbaarheid van de preventieve activiteiten in de 0e lijn (voor inwoners en intermediairs) en gaan die activiteiten flexibeler en meer integraal bekostigen (zie ook deelprogramma gezondheid).
  • We ontwikkelen een integrale werkwijze om burgerinitiatieven passend te faciliteren en benutten daarbij de ervaringen  van de pilot Sterke Buurten. We hebben in het bijzonder aandacht voor initiatieven gericht op versterking van onderlinge hulp (zie deelprogramma Wmo).
  • We organiseren een follow-up van de Houtense Werktafel. Herstel en Werk krijgt hierin bijzondere aandacht. We starten daarnaast een pilot met circa 20 mensen, die we via lokaal maatwerk en vanuit hun eigen potentieel ondersteunen richting werk en participatie (zie deelprogramma Werk).
  • We stimuleren samen met regio Lekstroom de ontwikkeling van de transformatie van de jeugdhulp en de Wmo en organiseren meer grip op het budget (zie ook deelprogramma jeugd en onderwijs). In toenemende mate zorgen we voor integratie tussen jeugd en Wmo, onder andere op het gebied van inkoop. Er is een gezamenlijke regionale samenwerkingsagenda Lekstroom opgesteld voor de opgaven jeugdhulp met verblijf en beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Wmo). Ook onderwijs en Werk & Inkomen worden meer betrokken. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande lijn 18-/18+.
  • Op basis van de ervaringen met het netwerk pleegzorg en de pilot buurtgezinnen versterken we de ondersteuning via vervangende gezinsvormen (zie deelprogramma Jeugd & Onderwijs).
  • We bereiden de transitie en transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (2020/21) voor, lokaal en binnen de Lekstroom, in onderlinge samenhang met ombouw jeugdhulp (met verblijf) en passend zelfstandig wonen (zie deelprogramma Wmo).
  • We werken aan een innovatieve lokale infrastructuur voor herstel en ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid van 0-100 jaar, waarbij de beweging zal zijn van incidentgestuurd naar vroegtijdige betrokkenheid, o.a. via de pilots GGZ in de wijk en outreachende hulpverlening (zie deelprogramma Wmo).
  • We benutten de kansen in lokale ruimtelijke ontwikkelingen optimaal, zodat we de opgave die we hebben op het gebied van zorgwoningen en woningen voor zorgdoelgroepen kunnen realiseren. Dit is niet alleen een kwantitatieve opgave, maar ook belangrijke knop om de innovatie van het aanbod te kunnen versnellen en kosten te kunnen beheersen (zie deelprogramma’s Jeugd en Wmo).

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

2

Evaluatie PSK, beleidskader Jeugd & Onderwijs, gezondheidsbeleid, Wmo en aanbesteding doelgroepenvervoer in onderlinge samenhang uitvoeren en  een geïntegreerd vervolgdocument opstellen.

2

Samen met het netwerk (onder andere stichting Sociaal Team, Sociaal Loket, CJG, GGDrU, zorg in Houten en Van Houten&co) stellen we een integrale visie op preventie op en stellen we prioriteiten binnen de preventieve thema’s vast.

2

Een tweede gemengde woonvorm wordt voorbereid waarin verschillende doelgroepen gehuisvest worden waarbij we de ervaringen vanuit de gemengde woonvorm aan de Molenzoom meenemen.

2

Binnen de gemeente wordt een integrale werkwijze ontwikkeld voor woon-zorgprojecten om de schaarse ruimte optimaal te benutten en te kunnen voldoen aan de behoefte aan (innovatieve) vormen van wonen-zorgprojecten (zie ook programma Ruimte).