Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2019

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Duurzame leefomgeving

Woningen

364.647

13.709

-350.938

Commerciële voorzieningen en horeca

551.915

212.745

-339.170

Leefomgeving

7.483.444

3.227.899

-4.255.545

Gebiedsinrichting

26.193.983

24.616.860

-1.577.123

Duurzaamheid & energietransitie

6.341.757

5.223.599

-1.118.158

Landschap en recreatie

425.983

13.399

-412.584

Cultuurhistorie en archeologie

935.312

388.968

-546.344

Programmabrede kosten

313.642

-313.642

Saldo van baten en lasten programma

42.610.683

33.697.179

-8.913.504

Mutaties reserves

1.159.467

790.694

-368.773

Totaal resultaat programma

43.770.150

34.487.873

-9.282.277

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:

  • Rekening 2017
  • Begroting 2018 primitief.
  • Begroting 2018 (na wijziging).
  • Begroting 2019

In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.