Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Doelstelling 3: Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden

Doelstelling 3

Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

3

% Inwoners dat vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt

Monitor Sociale Kracht

X

64%

66%

64%

64%

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Toezicht en handhaving in de blauwe parkeerschijfzones, conform het Uitvoeringsplan 2018-2019.
  • Aandacht voor en monitoring van de parkeersituatie in en om Castellum.
  • Inzet City-Control software ter ondersteuning van de handhavers en om de effecten van handhaving op het parkeergedrag te monitoren.
  • In straten waar structureel te weinig parkeerplaatsen zijn of overlast wordt ervaren, wordt met een stappenplan samen met bewoners en andere betrokken partijen gewerkt aan een oplossing op maat (Parkeren op maat in de straat).

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

3

Handhavingsactie op het parkeren van grote voertuigen (met name grote bestelbussen) in woonwijken.

3

In 2019 wordt een nieuwe parkeernota opgesteld met zowel een actualisering van de parkeervisie als de parkeernormen. Ook wordt een link gelegd naar het laadpalenbeleid van de gemeente Houten. Tevens wordt de parkeernota uitgebreid met fietsparkeerbeleid.