Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2019

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Goede bereikbaarheid

Verkeersbeleid

136.731

715

-136.016

Autoverkeer

2.853.428

37.028

-2.816.400

Fietsverkeer

890.145

422.392

-467.753

Openbaar vervoer

10.908

-10.908

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

3.891.212

460.135

-3.431.077

Mutaties reserves

2.491.617

1.227.250

-1.264.367

Totaal resultaat programma

6.382.829

1.687.385

-4.695.444

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:

  • Rekening 2017
  • Begroting 2018 primitief.
  • Begroting 2018 (na wijziging).
  • Begroting 2019

In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.