Begroting 2019

Veilige leefomgeving

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2019

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Veilige leefomgeving

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.130.888

354.854

-776.034

Fysieke veiligheid

303.529

11.831

-291.698

Crisisbeheersing

2.305.336

-2.305.336

Programmabrede kosten

65.920

-65.920

Saldo van baten en lasten programma

3.805.673

366.685

-3.438.988

Mutaties reserves

95.000

95.000

Totaal resultaat programma

3.805.673

461.685

-3.343.988

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:

  • Rekening 2017
  • Begroting 2018 primitief.
  • Begroting 2018 (na wijziging).
  • Begroting 2019

In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.