Begroting 2019

Veilige leefomgeving

Fysieke veiligheid

Wat willen we bereiken?

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veiligheid van mens en dier.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Minder branden - minder slachtoffers - minder schade.

2.

Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de brandweerzorg.

3.

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren.

4.

Het bevorderen van dierenwelzijn.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.