Begroting 2019

Veilige leefomgeving

Sociale Veiligheid en Openbare Orde

Wat willen we bereiken?

We willen het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten tenminste handhaven en een afname van de daadwerkelijke overlast en onveiligheid in Houten bewerkstelligen. Om dat te bereiken werken we samen met onze veiligheidspartners. In het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 zijn voor de komende jaren de volgende prioriteiten benoemd:

  • Veilige buurten: autokraak
  • Misdrijven met grote impact: woninginbraak
  • Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
  • Jeugd en veiligheid
  • Verkeer

Deze prioriteiten staan in willekeurige volgorde en geven de accenten aan voor het veiligheidsbeleid in de komende periode. Onderwerpen die niet in dit lijstje worden genoemd krijgen gepaste aandacht. Denk daarbij aan de aanpak van fietsdiefstal en het terugdringen van winkeldiefstal. Ook wordt er naar aanleiding van actuele problematiek per geval wordt beoordeeld welke acties nodig zijn. Als de praktijk daarom vraagt kunnen de prioriteiten in de loop van de planperiode worden aangepast en/of vervangen. Daarnaast draagt het houden van toezicht en het handhaven daar waar nodig bij aan en prettig leefklimaat in Houten. Het schept helderheid bij inwoners en bezoekers en zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd.

Als het gaat om jongerenoverlast, ligt het accent in Houten binnen de integrale ketenaanpak vooral op preventie. Binnen de werkwijze van de persoonsgerichte aanpak wordt onder regie van de gemeente integraal samengewerkt tussen diverse zorg- en veiligheidspartners. Daarbij geldt 'zacht waar mogelijk, hard waar nodig'. Daar waar jongeren niet alleen probleemgedrag vertonen maar ook strafbare feiten en/of ernstige overlast plegen, krijgen zij te maken met curatieve en repressieve maatregelen.

De prioriteit verkeer heeft een plek gekregen binnen het deelprogramma Fysieke Veiligheid.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.

2.

Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal.

3.

Afname van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit.

4.

Het beperkt houden van het aantal problematische jongerengroepen en jongerenoverlast.

5.

Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de Openbare orde.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.