Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Doelstelling 3: Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen

Doelstelling 3

Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • In 2018 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wensen, behoeftes en financiële haalbaarheid van een Wmo voorziening zoals de regiotaxi. De eventuele aanbesteding zal in 2019 plaatsvinden.
  • In regionaal verband gaan we kijken hoe invulling moet worden gegeven aan het doelgroepenvervoer. Aansluiting op toegankelijk openbaar vervoer en lokale initiatieven is hierbij belangrijk.
  • We ondersteunen kleinschalig aanvullend vervoer voor kwetsbare inwoners en faciliteren de stichting Vervoer Houten hiervoor.

Prestatie-indicatoren