Begroting 2019

Betrokken bij de samenleving

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2019

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Betrokken bij de samenleving

Politiek en bestuur

2.634.083

1.450

-2.632.633

Dienstverlening

1.700.638

506.898

-1.193.740

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

4.334.721

508.348

-3.826.373

Mutaties reserves

Totaal resultaat programma

4.334.721

508.348

-3.826.373

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:

  • Rekening 2017
  • Begroting 2018 primitief.
  • Begroting 2018 (na wijziging).
  • Begroting 2019

In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.