Begroting 2019

Betrokken bij de samenleving

Politiek en bestuur

Wat willen we bereiken?

Voor het ontwikkelen van oplossingen van maatschappelijke vraagstukken zetten we in op burgerparticipatie en het ondersteunen van initiatieven in de Houtense samenleving. We streven naar meer dialoog tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Dit deden we al, maar we gaan hier nog actiever mee aan de slag. Zo stellen we de mens, onze inwoners, centraal. We maken gebruik van de denkkracht binnen de samenleving.
Dat doen we in 2019 onder andere door te werken aan een samenlevingsagenda en te komen tot een zichtbare en integrale aanpak in de wijken en kernen van Houten; dichtbij de inwoners.
Uiteraard gaan we ook verder met het implementeren van de Visie communicatie en participatie 2017-2021 ‘Communicatie is van ons allemaal’. Hierbij is onder meer aandacht voor het inrichten van goede participatieprocessen met heldere doelen waarover duidelijk wordt gecommuniceerd  met alle belanghebbenden (methode Factor C). Daarnaast delen en gebruiken we de kennis van leefstijlen en gaan we door met experimenten met verschillende persoonlijke en digitale gespreksvormen, bijvoorbeeld tijdens inwonersbijeenkomsten, op sociale media en via het nieuwe sociaal intranet 'Insite'. Dat laatste willen we op  termijn uitbreiden naar een digitaal sociaal netwerk waarop ook partners en inwoners kunnen participeren.
Tot slot gaan we verder met de vernieuwing van de bestuursstijl. Op die manier geven we inwoners een sterkere positie in het besluitvormingsproces. Samen met de raad gaan we op zoek naar manieren om de verhouding tussen raad en college, het dualisme, het debat en de rondetafelgesprekken meer vorm en inhoud te geven. Ondertussen blijft de griffie doelgroepgerichte activiteiten organiseren om de inwoners nauwer te betrekken bij de activiteiten van de raad.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, gehoord en betrokken.

2.

Een krachtige participatiesamenleving met gedeelde verantwoordelijkheid.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.