Begroting 2019

Veilige leefomgeving

Doelstelling 3: Schade bij een overstroming tot het minimum beperken

Doelstelling 3

Schade bij een overstroming tot het minimum beperken.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

Het klimaat verandert. Er valt meer neerslag in korte tijd en de zeespiegel stijgt. Dat heeft invloed op de waterveiligheid. Het risico van overstromingen en van wateroverlast neemt toe. We ontwikkelen een goede visie en strategie op klimaatadaptatie om een waterbestendige en veilige gemeente te zijn.

We verkennen binnen de gemeente Houten of er mogelijkheden zijn voor een slimme aanpassing aan de bestaande infrastructuur ten behoeve van  schadebeperking bij een eventuele overstroming en ten behoeve van de voorbereiding op rampen en crises. Haalbare aanpassingen worden opgenomen in het klimaatplan.

Prestatie-indicatoren