Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Aantrekkelijke horeca met een divers en uitgebreider aanbod (voor ieder wat wils)

Doelstelling 2

Een aantrekkelijk, divers horeca-aanbod in Houten met meer horecavestigingen.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

2

Aantal horeca-vestigingen in het centrum (Het Rond) per 1 januari van het betreffende kalenderjaar

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register

16

19

18

19

20

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het aantrekken van meer horecavestigingen gaan we enerzijds doen door Houten aantrekkelijker te maken voor horecaondernemers om zich hier te vestigen. Een voorbeeld van een fysieke ingreep is de herinrichting van winkelcentrum Het Rond die in de eerste helft van 2018 is afgerond en waarbij er meer ruimte is gerealiseerd voor terrassen.
  • Anderzijds zorgen we voor een goed ondernemersklimaat en faciliteren we (zowel reeds in Houten gevestigde als nieuwe) ondernemers waar mogelijk (dienstverlening).
  • Er vindt overleg plaats met de eigenaren van panden over het actief aantrekken van horeca-ondernemers. Deze verantwoordelijkheid ligt overigens wel primair bij de eigenaren en beheerders van de panden.

Prestatie-indicatoren