Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Een goed lopend winkelgebied in het Centrum, Castellum en het Oude Dorp met weinig leegstand

Doelstelling 1

Een vitaal, toekomstbestendig centrum Het Rond met meer bezoekers en minder leegstand.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

Leegstandspercentage Centrum (Het Rond)

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (Locatus)

5%

12%

8%

7%

5%

1

Aantal bezoekers Centrum (Het Rond)

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (Altera)

Nulmeting

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017/2018 is in overleg mat de stakeholders de ‘Kansenkaart Het Rond” opgesteld. De herinrichting van de openbare ruimte van Het Rond is in 2018 afgerond. In 2019 gaan we verder met het opstellen en uitwerken van plannen zoals die benoemd zijn in de Kansenkaart. Concreet worden hierbij, in samenspraak met vastgoedeigenaren Altera en Viveste, één of meerdere locaties/ ideeën uitgewerkt en onderzocht op (financiële) haalbaarheid.
Tevens zullen we in 2019 ondernemersinitiatieven in lijn met de Retailvisie faciliteren in alle centrumgebieden; dit gaat niet alleen om het versterken van de retailfunctie in de daarvoor in de Retailvisie aangewezen gebieden, maar bijvoorbeeld ook om actieve ondersteuning van ondernemers gericht op (het mogelijke maken van) evenementen.  

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

1

Het starten van de uitvoering van in ieder geval één kans uit de opgestelde kansenkaart Het Rond.