Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Realisatie van circa 600 extra sociale huurwoningen tot 2025

Doelstelling 2

Realisatie van circa 600 sociale huurwoningen tot 2025 en daarnaast verwezenlijken van de 'veranderopgave' van 2.000 woningen uit de bestaande voorraad sociale huur tot 2040.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

2

Nieuwbouw sociale huurwoningen*

Viveste

X

66

71

80

100

2

Verkoop sociale huurwoningen (maximaal aantal)*

Viveste

100

50

43

50

50

2

% Sociale huurwoningen ten opzichte van totaal aantal woningen*

Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en U10-monitor

26%

25%

25%

25%

25%

*De veranderopgave van Viveste zal pas op langere termijn zichtbaar worden.

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

In de bestaande voorraad moeten indicatief  2.000 woningen worden aangepast/vervangen door meer passende kleinere woningen. De gemeente faciliteert en monitort de aanpassing van de woningvoorraad van Viveste (combinatie van nieuwbouw en verkoop).

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

2

Vastleggen opgaven in prestatieafspraken met Viveste.

2

Vastleggen van anti scheefwoon maatregel met Viveste.