Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Voldoende en veelzijdig woningaanbod passend bij vraag

Doelstelling 1

Voldoende en veelzijdig woningaanbod passend bij de vraag, gezinssamenstelling en kwalitatieve eisen van (potentiële) bewoners van Houten met bijzondere aandacht voor de huisvesting van gezinnen en ouderen en starters.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

Ontwikkeling van nieuwbouw van gezinswoningen

Dashboard Planvoorraad Wonen

64

208

156

125

50

1

Nieuwbouw van gelijkvloerse woningen

Dashboard Planvoorraad Wonen

25

66

86

125

175

1

Het aantal nieuwbouw-woningen, per 1.000 woningen (BBV)

ABF-Systeem Woningvoorraad / BRP / Dashboard Planvoorraad Wonen

8,9

14,4

12,1

13,2

11.5

1

Ontwikkeling van vrije sector huurwoningen (netto toevoeging aan woningvoorraad)

Dashboard Planvoorraad Wonen

X

X

X

25

120

Betrokkenheid verbonden partijen

In U10 verband werkt Houten mee aan een verstedelijkingsstrategie (ruimtelijk economisch programma) waarbij diverse regionale studies over wonen, mobiliteit en economie aan elkaar worden geknoopt en duidelijk wordt wat de bijdragen van gemeenten zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de periode 2017-2025 worden indicatief 1.100 gezinswoningen gebouwd en 700 gelijkvloerse woningen. Starters komen aan bod via doorstroming en via particulier initiatief (met name kantoortransformatie). Bij deze ontwikkelingen streeft Houten naar een verdeling van 30% sociale huur, 10% vrije sector huur (in verband met het signaleren van het knelpunt in het aanbod van woningen met een middeldure huur) en 60% vrije sector koop (Woonvisie 2016-2025, Programma Ruimte 2017-2019).

Binnen de kaders van de Woonvisie en het Programma Ruimte draagt de gemeente in 2019 zorg voor het monitoren, faciliteren en beïnvloeden van nieuwbouw voor met name de doelgroepen gezinnen, ouderen en starters.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

1

Minimaal 200 woningen/appartementen opleveren.