Begroting 2019

Samen leven

Doelstelling 2: De bijdrage van cultuur aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken vergroten

Doelstelling 2

De bijdrage van cultuur aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken vergroten.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuur staat niet op zichzelf, maar kent vele kanten en raakvlakken met andere domeinen. Omdat cultuur kan verrassen en andere inzichten biedt, kan cultuur bijdragen aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken die spelen op andere beleidsdomeinen. Daarom gaan we in het kader van het Programma Sociale Kracht projecten stimuleren waarbij cultuur wordt gecombineerd met welzijn en zorg. Deze projecten dragen bij aan de transformatiedoelstelling van het sociaal domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een cultuurproject waarbij wordt gestreefd naar duurzame voorkoming of oplossing van eenzaamheid bij ouderen.

Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de kwaliteit en beleving van deze ruimte. In 2019 vindt besluitvorming plaats over criteria ten aanzien van het belang van kunst in de openbare ruimte en kunnen keuzes over het onderhoud van kunst worden gebaseerd op deze criteria. Hierin worden ook de randvoorwaarden aan  door ons te plaatsen of aan ons geschonken kunstwerken meegenomen.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

2

Er wordt minimaal 1 project ‘zorg en cultuur’ uitgevoerd dat past in het kader van het Programma Sociale Kracht.

2

De pilot Evenementenfonds Houten wordt geëvalueerd. De uitkomsten worden als basis gebruikt om tot een stimuleringspakket voor evenementen te komen, waarbij in de afwegingen rond het ondersteunen van evenementen ook de rol van de gemeenten ten aanzien van festiviteiten rond Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag wordt meegenomen.

2

Besluitvorming over criteria en randvoorwaarden ten aanzien van kunst in de openbare ruimte.