Begroting 2019

Samen leven

Doelstelling 1: Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren

Doelstelling 1

Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren, regie te voeren over hun eigen huishouden en de weg (toegang) te vinden naar benodigde (preventieve) ondersteuning.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

Zelfredzaamheid*

Monitor Sociale Kracht

X

8,2

8,2

8,2

8,2

1

Aantal hulpvragen opgelost door eigen kracht / informele zorg

WIZ-portaal / Sociaal Team

X

X

376

380

400

1

De inwoner weet waar hij/zij met zijn/haar hulpvraag moet zijn % (helemaal) mee eens

CEO Wmo / Jeugd

WMO:68% Jeugd:78%

WMO:74% Jeugd:X

WMO:73% Jeugd:73%

WMO:73% Jeugd:73%

WMO:75% Jeugd:75%

1

De inwoner ervaart snel geholpen te worden** (%)

CEO Wmo / Jeugd

WMO:58% Jeugd:70%

WMO:65% Jeugd:X

WMO:66% Jeugd:63%

WMO:68% Jeugd:65%

WMO:68% Jeugd:65%

1

De inwoner kan zich beter redden (%)

CEO Wmo

74%

76%

78%

78%

78%

* Is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in het geval van de voortdurende veranderingen en gevolgen van een (chronische) ziekte of een tegenslag, op alle levensterreinen (score 1-10).

** Dit kan zijn door zorgaanbieder en/of Sociaal Team.

Betrokkenheid verbonden partijen

In de ‘Houtense Routes’ worden samenwerkingsafspraken gemaakt tussen professionals. De GGDrU is hier onderdeel van. Ook zij is een belangrijke schakel in de keten als laagdrempelige basisvoorziening (o.a. consultatiebureau), als ondersteuner wanneer er advies of korte begeleiding nodig is, als signaleerder wanneer er zorgen zijn en als verwijzer indien er specialistische zorg nodig is. In de ‘Houtense route Jeugd’ betreft het afspraken tussen huisartsen, GGDrU en Stichting Sociaal Team Houten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelopgave 2019
Om de strategische doelen gericht op gezondheid en versterking van zelfredzaamheid te kunnen realiseren, is het belangrijk dat er voor inwoners dicht bij huis (in de 0e lijn) een passend aanbod aan vrij toegankelijke voorzieningen beschikbaar is, dat goed gevonden en benut wordt.
Doel is om ervoor te zorgen dat mensen beter het hoofd kunnen bieden aan de (fysieke, emotionele en sociale) uitdagingen in het 'normale' leven, om te voorkomen dat ze de eigen regie verliezen en (zwaardere) ondersteuning nodig hebben.
Dit vraagt onder meer om versterking van de lokale dienstverlening op het gebied van informatie en advies en toegang tot ondersteuning voor inwoners integraal binnen het sociaal domein. In 2019 willen we aandacht besteden aan het vergroten van de vindbaarheid van diensten en voorzieningen, zowel voor inwoners als voor professionals die inwoners de weg moeten kunnen wijzen. Daarmee versterken we ook de signaleringskracht, waarmee risicogroepen sneller in beeld komen.

Onder de noemer 'Houtense Routes' wordt gewerkt aan verschillende werkafspraken tussen professionals (in het bijzonder verwijzers) in de keten. Deze afspraken zijn erop gericht passende zorg te realiseren (zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk), waarbij korte lijnen tussen partijen en duidelijke ingangen voor inwoners worden georganiseerd. Passende zorg staat voor het afstemmen van de behandeling op de kenmerken van de inwoner, zoals de ernst van de problematiek, mentale en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen en behoeften van de inwoner. Het Sociaal Team speelt, als spin in het web, vaak een sleutelrol bij deze routes. O.a. bij Houtense route Jeugd en Houtense route DuurSaam (kwetsbare ouderen).

Stichting Sociaal Team Houten heeft de opdracht om door vraagverheldering vast te stellen wat er bij de inwoners speelt, wat mensen zelf kunnen oppakken met hulp van hun netwerk, en of er aanvullende hulp of ondersteuning nodig is. Met als doel – samen met de inwoners - vanuit eigen kracht passende hulp en ondersteuning te organiseren, zo nabij mogelijk, zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig. De taken die het team heeft zijn:

  • Geven van informatie en advies;
  • Triageren (bepalen urgentie en waar iemand het best terecht kan);
  • Indiceren van (2e-lijns) hulp en zorg;
  • Bieden van kortdurende hulp en begeleiding;
  • Coördinatie van zorg.

De belangrijkste ontwikkelopgaves voor Stichting Sociaal Team Houten in 2019 zijn coördinatie van zorg en informatie en advies.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

Doorverwijzingen Sociaal Team naar de 0e lijn (%)

Sociaal Team

X

X

16%

25%

25%

1

Wat de inwoner zelf (familie/gezin) of met zijn sociaal netwerk kan doen is in het gesprek met het sociaal team aan de orde gekomen (jeugd) (%)

CEO Jeugd

X

X

Gezin:64% Sociaal netwerk:43%

Gezin:67% Sociaal netwerk:45%

Gezin:90% Sociaal netwerk:90%

1

Wat de inwoner zelf (familie/gezin) of met zijn sociaal netwerk kan doen is in het gesprek met het sociaal team aan de orde gekomen (Wmo) (%)

CEO Wmo

X

Gezin:69% Sociaal Netwerk:72%

Gezin:83% Sociaal Netwerk:73%

Gezin:85% Sociaal Netwerk:75%

Gezin:90% Sociaal Netwerk:90%

* Dit is in 2017 voor het eerst bijgehouden.

DoelOmschrijving

1

Ontwerp en implementatie van werkprocessen binnen het Sociaal Team, gericht op organisatie van de taak/rol coördinatie van zorg.

1

Uitvoering ontwikkelopdracht Stichting Sociaal Team gericht op informatie en advies (Sociaal Loket).

1

Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een lokale wegwijzer voor inwoners en intermediairs.

1

In het kader van de Taskforce inhoudgestuurde kostenbeheersing:

- Uitvoering en monitoring van een pakket aan maatregelen gericht op efficiënte en effectieve in- door- en uitstroom van cliënten.