Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Doelstelling 1: Houten blijft fietsstad

Doelstelling 1

Houten blijft fietsstad:
a. Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.
b. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

% Inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten

Monitor Sociale Kracht

X

97%

97%

97%

97%

Betrokkenheid verbonden partijen

U10
De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist vormen op dit moment de U10-gemeenten.
De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als ontmoetingsplek voor gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten.
Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Invulling geven aan de fietsambities uit het Programma Fiets waarin de ambities tot 2025 worden benoemd. Mogelijke projecten zijn:
  • stimuleren aandeel fietsverplaatsingen ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen, met name voor de korte afstanden;
  • opstellen van uitvoeringsprogramma voor de missinglinks in het totale fietsnetwerk van Houten;
  • ander thema in het programma is het vergroten van de capaciteit voor het fietsparkeren, met name in de transferia;
  • uitbreiding van de bewegwijzering van het Fietsnet; de uit te breiden bewegwijzering naar de buitengebieden en de buurgemeenten krijgt een plek in het fietsprogramma.
  • Ruimte bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan vermindering autogebruik ten gunste van de fiets (zoals pakketbezorgingsdienst).

Het programma fiets wordt uitgerold in samenwerking met onder andere de fietsersbond,  provincie,  U10 en waar nodig het Rijk en de U15.

 • In het bij het collegeprogramma behorende bestedingsplan (zie deelprogramma autoverkeer) dat begin 2019 wordt opgesteld, worden ook fietsprojecten geprioriteerd. Hierin worden onder andere de fietsprojecten uit de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk, buitengebied Houten-Bunnik en missing links uit het programma Fiets opgenomen.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

1

Vaststellen programma fiets.

1

De Lobbendijk herinrichten als fietsverbinding.

1

Het Oostrumsdijkje herinrichten als fietsverbinding.

1

De Koppeldijk/Heemsteedseweg/Overeindseweg (samen met gemeente Nieuwegein)  herinrichten als fietsverbinding.

1

Uitgewerkt maatregelenpakket (ontwerp en financiën) voor het buitengebied van Bunnik en Houten (bestuursovereenkomst maart 2018) vast laten stellen door de gemeenteraad.

1

De organisatie van het nationale fietscongres in 2019 samen met een fietsthemaweek.

1

Onderzoeken hoe het fietsnetwerk van Houten kan worden aangepast op de elektrische fiets, bijvoorbeeld bij herstructurering van wegen. Dit in het kader van de 'Toekomstvisie Houten 2025' en het toenemende gebruik van elektrische en andere snelle fietsen.