Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2019

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

630.885

12.688.784

12.057.899

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

42.364

57.114.726

57.072.362

Overhead

12.100.402

215.506

-11.884.896

Saldo financieringsfunctie

75.833

43.865

-31.968

Overige baten en lasten

2.075.979

1.125.489

-950.490

Onvoorzien

61.737

-61.737

Saldo van baten en lasten programma

14.987.200

71.188.370

56.201.170

Mutaties reserves

782.154

4.142.625

3.360.471

Totaal resultaat programma

15.769.354

75.330.995

59.561.641

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:

  • Rekening 2017
  • Begroting 2018 primitief.
  • Begroting 2018 (na wijziging).
  • Begroting 2019

In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.